Μέχρι 30.4 οι προσφορές για τα δάνεια συν. ύψους 815.000€ για τις συνδέσεις του αποχετευτικού και της ύδρευσης Παραμυθιάς

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε , να μας χορηγήσετε επενδυτικό δάνειο, για την κατασκευή του παρακάτω έργου , προϋπολογισμού ποσού 665.000,00 € , να μας στείλετε προσφορά με τα επιτόκια,...

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε , να μας χορηγήσετε επενδυτικό δάνειο, για την κατασκευή του παρακάτω έργου , προϋπολογισμού ποσού 665.000,00 € , να μας στείλετε προσφορά με τα επιτόκια, τα έτη χορήγησης του δανείου και τις ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για την εξόφλησή του.

Το δάνειο θα αφορά την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» Το παραπάνω έργο αποτελεί το τελευταίο τμήμα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» το οποίο χρηματοδοτείται και κατασκευάζεται από πόρους του στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» και δεν ήταν επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αλλά αποτελεί υποχρέωση του Δήμου να κατασκευαστεί για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του παραπάνω έργου.

Η τεχνική περιγραφή του έργου είναι η παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή των εξωτερικών συνδέσεων για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ Παραμυθιάς και Τ.Κ Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου. Για κάθε οικόπεδο θα κατασκευαστεί μια ιδιωτική διακλάδωση με σωλήνες PVC σειράς 41 Φ160 εγκιβωτισμένους με άμμο και με κλίση τουλάχιστον 2%. Όπου υπάρχουν στο ίδιο οικόπεδο περισσότερα του ενός κτίσματα και είναι δυσχερής η από κοινού εξυπηρέτησή τους θα κατασκευάζονται περισσότερες της μιας ιδιωτικές διακλαδώσεις. Στα ακάλυπτα οικόπεδα θα κατασκευάζεται μία ιδιωτική διακλάδωση.

Για τη σύνδεση των διακλαδώσεων με τους κεντρικούς αγωγούς προτείνεται γενικά η χρήση σαμαριών ή η σύνδεση σε φρεάτιο όταν προβλέπεται από τη μελέτη η κατασκευή φρεατίου κοντά στη θέση σύνδεσης. Στη μελέτη για την κατασκευή των συνδέσεων έχουν προβλεφθεί 900 συνδέσεις με τη χρήση σαμαριών με μούφα συγκολλητών με αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 665.000,00€ και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου με τη χορήγηση δανείου. Οι τιμές έχουν ληφθεί από τις εγκεκριμένες τιμές των ενιαίων τιμολογίων δημοπράτησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Κάθε ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κάθε πρόσθετο οικονομικό στοιχείο, που κρίνει απαραίτητο. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 30η Απριλίου 2016.

 

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε , να μας χορηγήσετε επενδυτικό δάνειο, για την κατασκευή του παρακάτω έργου, να μας στείλετε προσφορά με τα επιτόκια, τα έτη χορήγησης του δανείου και τις ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για την εξόφλησή του.

Το δάνειο θα αφορά την κατασκευή του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ” Η τεχνική περιγραφή του έργου είναι η παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ H παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την τοποθέτηση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Παραμυθιάς και τμήμα του αγωγού τροφοδότησης της νέας δεξαμενής των 50μ3 .

Αφορά σε αγωγούς που διέρχονται στο κέντρο της Παραμυθιάς , από την περιοχή του Σχολείου έως το Παλαιό Δημαρχείο , την Λαϊκή αγορά και το σχολείο Βούλγαρη .

Το τμήμα που τοποθετείται ανήκει στην μεσαία ζώνη της μελέτης αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Παραμυθιάς συνολικού μήκους 1.138,79 μέτρων και αφορά τους παρακάτω αγωγούς : Σε όλο το μήκος του αγωγού που περνά από ασφαλτοστρωμένους εθνικούς ή κοινοτικούς δρόμους ή τσιμεντοστρωμένους κοινοτικούς ή επενδεδυμένη τάφρο , θα γίνει αποκατάσταση αυτών ως προϋπήρχαν και η επίχωση της τάφρου θα γίνεται με αμμοχάλικο και όχι με προϊόντα εκσκαφών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ με Φ.Π.Α 23% και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου με τη χορήγηση δανείου. Οι τιμές έχουν ληφθεί από τις εγκεκριμένες τιμές των ενιαίων τιμολογίων δημοπράτησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Κάθε ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κάθε πρόσθετο οικονομικό στοιχείο, που κρίνει απαραίτητο.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΡΑΪΜΗ–ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
In this article

Join the Conversation