Στο διακρατικό πρόγραμμα “Balkan-Mediterranean – Interreg VB Balkan Med”, ο δήμος Σουλίου

Την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med, ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του. Το «Balkan-Meditteranean...


Κύριες δράσεις του έργου
-Μελέτη υπάρχοντος δυναμικού και υποδομής και ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων αξιοποίησης των αγροτικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών δημοτικών κτιρίων στους συμμετέχοντες Δήμους.
-Υλοποίηση και επιδεικτική λειτουργία 1 εφοδιαστικής αλυσίδας ανά συμμετέχοντα Δήμο.
-Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιδεικτικής λειτουργίας (π.χ. κόστος εξοπλισμού, έξοδα συλλογής κλαδοδεμάτων, ποιότητα παραγόμενης βιομάζας, συνθήκες αποθήκευσης, ποιότητα καύσης-εκπομπές σωματιδίων) για τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων μοντέλων.
-Δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και εκπαίδευσης Αναμενόμενα αποτελέσματα -μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων -εξοικονόμηση πόρων στις Δημοτικές Αρχές -βελτίωση ποιότητας αέρα (αποφυγή καύσης σε ανοιχτούς χώρους) -μείωση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ που οδηγείται σε ταφή -δημιουργία νέας αγοράς και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας (λέβητες και σόμπες βιομάζας- κατασκευαστές/εγκαταστάτες/συντηρητές, συλλογή βιομάζας) -δημιουργία νέας πηγής εισοδήματος για τους αγρότες

Ρόλος Δήμου Σουλίου κ ΚΑΠΕ
Το ΚΑΠΕ στο έργο, ως επιστημονικός φορέας, θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, θα συμμετέχει στις δράσεις διάδοσης και εκπαίδευσης του έργου, ενώ θα υποστηρίζει τεχνικά το Δήμο σε όλη τη διάρκεια του έργου.
-Ο Δήμος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών μοντέλων και των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι οποίες θα αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες του. Αυτές θα περιλαμβάνουν τη συλλογή, αποθήκευση, αλλά και τους τελικούς χρήστες της βιομάζας. Επίσης, ο Δήμος θα προκηρύξει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (θρυμματιστής βιομάζας, λέβητας βιομάζας, διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης βιομάζας), ενώ θα συμμετέχει στην πιλοτική λειτουργία του έργου, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο που θα συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του έργου.
.
Πιλοτικό έργο στο Σούλι:
Δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας για τη συλλογή, θρυμματισμό και αποθήκευση κλαδοδεμάτων αστικού-περιαστικού πρασίνου (δρόμοι, πάρκα κλπ), αλλά πιθανώς και κλαδοδεμάτων που προέρχονται από δενδροκαλλιέργειες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων.
-αγορά θρυμματιστή ξύλου (που θα μπορεί να ρυμουλκείται από το φορτηγό του Δήμου για τη συλλογή των κλαδοδεμάτων)
-κατασκευή υπόστεγου επιφάνειας 100-150μ2 και ύψους 5μ για την αποθήκευση του θρυμματισμένου ξύλου όπισθεν του Δημαρχείου Αχέροντα
-προμήθεια και εγκατάσταση ενός λέβητα βιομάζας (και συνοδευτικού εξοπλισμού: σιλό αποθήκευσης, κοχλίας τροφοδοσίας κλπ) στο Γυμνάσιο του Αχέροντα για την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου

In this article

Join the Conversation