Ερώτηση Β. Γιόγιακα για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Για την έγκριση της χρηματοδότησης που έχει αιτηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για την πρόσληψη του απαιτούμενου εποχικού προσωπικού ώστε, μεταξύ άλλων,...

Για την έγκριση της χρηματοδότησης που έχει αιτηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για την πρόσληψη του απαιτούμενου εποχικού προσωπικού ώστε, μεταξύ άλλων, να επιταχυνθούν οικοδομικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται επίβλεψη από την Εφορεία, ζητεί να πληροφορηθεί ο Β. Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πιστώσεων και πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας»

Με το αριθ. πρωτ. 791/15-3-2016 έγγραφό της και σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από τη Δ/νση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αιτήθηκε πιστώσεις ύψους 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016. Οι πιστώσεις καλύπτουν μεταξύ άλλων εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού αρχαιολογικών χώρων, συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, επείγουσες ανασκαφικές, στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες.

Η ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών προϋποθέτει, πέραν της χρηματοδότησης, την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού, ως είθισται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η έγκαιρη δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών, πέραν των προφανών οφελών για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας, θα επιτρέψει την προώθηση οικοδομικών και κατασκευαστικών εργασιών που σήμερα καθυστερούν, όπως εκείνες στο στάδιο της εκσκαφής θεμελίωσης για τις οποίες απαιτείται επίβλεψη από προσωπικό της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Πότε εκτιμάται ότι θα εγκριθούν οι αιτούμενες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας πιστώσεις,
– Εάν προβλέπεται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών, και εάν ναι, πότε πρόκειται να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.
In this article

Join the Conversation