Μέχρι 15 Ιουνίου η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου για να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση του 2016, έχουν οι κτηνοτρόφοι, που θέλουν να συμμετάσχουν στο Μέτρο 13 “Ενισχύσεις σε...

Προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου για να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση του 2016, έχουν οι κτηνοτρόφοι, που θέλουν να συμμετάσχουν στο Μέτρο 13 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα”, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Το Υπομέτρο 13.1 εφαρμόζεται στις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ. ​

Το Υπομέτρο 13.2 εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
1) Είναι ενεργοί γεωργοί
2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα: α) εντός των ορεινών περιοχών, β) εντός των μειονεκτικών περιοχών με την υφιστάμενη οριοθέτηση.
3) Είναι ενήλικα άτομα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Ύψος της Ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1, καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο (ή 10 ευρώ ανά στρέμμα) και εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, η οποία μετά τα 20 εκτάρια μειώνεται προοδευτικά.

Για το Υπομέτρο 13.2 καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Υποβολή Αίτησης στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ,από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Στην κατηγορία περιοχων που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (ορεινές και μειονεκτικές), ανηκει όλος ο δήμος Σουλίου.

In this article

Join the Conversation