100.000 ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία της Κυρα Παναγιάς

Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου διακηρύσσει ότι στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα...

Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου διακηρύσσει ότι στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 178 – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα , σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Χωματουργικά, αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία 3.723,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγαν/σεις, οικοδομικά 75.343,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη 64/2015 μελέτη του Δήμου Σουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 79.066,96 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ (99.630,00 ΕΥΡΩ) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

In this article

Join the Conversation