Απο την Τετάρτη οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Παραμυθιάς. Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σουλίου, για το σχολικό έτος 2016-2017, θα υποβληθούν στα γραφεία των παιδικών σταθμών στην Παραμυθιά...

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
– Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ – αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών). .

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
– Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. .
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
– Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. .
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
– Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
Δικαιολογητικά Ανεργίας Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
– αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ. Από 1/1/2016 η ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και η έκδοση του αντίγραφου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ίδια την άνεργη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση στον προβλεπόμενο χρόνο
– αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
– Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες
– Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
– με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται
– Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ να ζητήσει εκ νέου κάποιο δικαιολογητικό από τους ωφελουμένους σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες.
In this article

Join the Conversation