24.000 για την ανάπλαση του προαύλιου χώρου του 2ου παιδικού σταθμού Παραμυθιάς

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο...

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα-ειδικευμένα έσοδα του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΑΡΩΓΗ’’. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη.

Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟΝ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου [τηλ. 2666360129 και 2666360131]. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Ο Πρόεδρος
Δημητρίου Δημήτριος
In this article

Join the Conversation