Μαριος Κάτσης: Τροποποιήθηκε η εγκύκλιος για την απλοποίηση αδειοδότησης πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων

Σχετικά με την αδειοδότηση των πρόχειρων καταλυμάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μεγάλο πρόβλημα είχε δημιουργήσει η Διευκρινιστική Εγκύκλιος (ΑΡΙΘΜ. 1464/67426/13-6- 2012), που εκδόθηκε για να εξειδικεύσει τον νόμο 4056/2012....

Σχετικά με την αδειοδότηση των πρόχειρων καταλυμάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μεγάλο πρόβλημα είχε δημιουργήσει η Διευκρινιστική Εγκύκλιος (ΑΡΙΘΜ. 1464/67426/13-6- 2012), που εκδόθηκε για να εξειδικεύσει τον νόμο 4056/2012.

Η φράση «Δομική Ξυλεία», που εμπεριέχονταν στην Διευκρινιστική Εγκύκλιο, εμπόδιζε τους κτηνοτρόφους να λάβουν άδεια για τα πρόχειρα καταλύματα, τα οποία κατασκευάζουν ως επί το πλείστον από ξύλινους στύλους της Δ.Ε.Η και του Ο.Τ.Ε που έχουν αποσυρθεί και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο.

Η Διευκρινιστική Εγκύκλιος ερχόταν σε αντίθεση με το πνεύμα του νόμου 4056/2012 και δημιουργούσε το εύλογο ερώτημα ότι εάν τα πρόχειρα καταλύματα δεν κατασκευάζονταν από δομική ξυλεία, τότε οι κτηνοτρόφοι τι είδους ξυλεία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους;

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφουγκραζόμενο το μεγάλο πρόβλημα, προέβη στην τροποποίηση της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, της οποίας το περιεχόμενο έχει πλέον ως εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1464/67426/13-6- 2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α΄): ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η παράγραφος Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» του κεφαλαίου Β. 2«Κατηγορίες Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τα είδη των κτιρίων» της ανωτέρω Διευκρινιστικής Εγκυκλίου αντικαθίσταται ως εξής: Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους, ή ξυλεία, ή κλαδιά, ή λαμαρίνες, ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

In this article

Join the Conversation