Μέχρι 29.7 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις

Ανακοινώθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τις ενδιαφερόμενες μητέρες η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017». Ωφελούμενες/οι της δράσης για τις...

Ανακοινώθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τις ενδιαφερόμενες μητέρες η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017».

Ωφελούμενες/οι της δράσης για τις 9 Δομές που προσφέρει το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ είναι οι μητέρες νηπίων και παιδιών οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 24:00.

Το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου συνεχίζει για μια ακόμη φορά την προσπάθεια για συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν στη στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία για ΔΩΡΕΑΝ παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) και παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Οι επιλέξιμες δομές του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ είναι οι ακόλουθες:

Για την Κατηγορία Δομών (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Α Παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς
Β Παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς
Παιδικός Σταθμός Αχέροντα

Για την Κατηγορία Δομών (Γ) Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
Κ.Δ.Α.Π. Μουσικό Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρου Κρυσταλλοπηγής Α Βάρδια
Κ.Δ.Α.Π. Μουσικό Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρου Κρυσταλλοπηγής Β Βάρδια
Κ.Δ.Α.Π. Ξηρολόφου Κ.Δ.ΑΠ. Γαρδικίου – Σκανδάλου
Κ.Δ.ΑΠ. Γκρίκας Α Βάρδια
Κ.Δ.ΑΠ. Γκρίκας Β Βάρδια

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων οι υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου θα είναι στην διάθεση των πολιτών καθημερινά και καθ’ όλη την διάρκεια που θα διαρκέσουν οι αιτήσεις. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666024155

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015

Δικαιολογητικά απασχόλησης:

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται: – Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ – αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών). .
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται: – Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. – Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη. – Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. .
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: – Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του. – Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. – Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη. – Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. .
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: – Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται: – αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ. Από 1/1/2016 η ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και η έκδοση του αντίγραφου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ίδια την άνεργη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση στον προβλεπόμενο χρόνο – αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες
Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται κάρτα ανεργίας καθώς και βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
– με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται
– Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ να ζητήσει εκ νέου κάποιο δικαιολογητικό από τους ωφελουμένους σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!