Δήμος Σουλίου: Παρατείνεται μέχρι 10.8 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ακινήτων

Παρατείνεται μέχρι και την 10 Αυγούστου 2016 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων του δήμου Σουλίου, για τον προσδιορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας τους....

Παρατείνεται μέχρι και την 10 Αυγούστου 2016 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων του δήμου Σουλίου, για τον προσδιορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους του ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου μας με βάση τις διατάξεις του Ν.2130/1993 και γίνεται με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου Σουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 243/2015 απόφαση του καθόρισε όπως ορίζει ο Ν. 2130/93, το συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε μηδέν είκοσι πέντε της χιλίοις (0,25‰), τιμή ενιαία για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου καθώς και τις τιμές ζώνης, ΣΑΟ και ΣΟ.

Συμπλήρωση δηλώσεων Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται στο ειδικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται από τη ΔΕΗ. Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα ή μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο (όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση), το οποίο αφορά το έντυπο δήλωσης που έστειλε η ΔΕΗ σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της. Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μία δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής (π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις). Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων που χορηγείται δωρεάν και μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο Εσόδων του Δήμου μας στο Δημαρχείο της Παραμυθιάς, από το πρώην Δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Αχέροντα στο Γαρδίκι και από το πρώην Κοινοτικό κατάστημα της πρώην Κοινότητας Σουλίου στη Σαμονίβα.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού του τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 παραγρ. 12.

Εάν δεν καταβληθεί η οφειλή του ΤΑΠ δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας ή η μεταβίβαση του ακινήτου. Εάν δεν πληρωθεί γίνεται διακοπή της παροχής ρεύματος.

Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.

Για την υποβολή ορθής δήλωσης είναι απαραίτητα τα εξής: α) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει. β) Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας. γ) Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ. δ)Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν. ε) Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει. στ) Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν. ζ) Εξουσιοδότηση (είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει. Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ Επικοινωνίας: 2666360134 Γραφείο Εσόδων

In this article

Join the Conversation