Διαβάστε την απόφαση για την μεταφορά των απορριμμάτων της Λευκάδας στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ &Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του...

Tην τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας τ ης Π.Ε. Λευκάδας σε νόμιμα λειτουργούσες εγκατ αστάσεις διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απο βλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ιονίων Νήσων, και Δυτικής Ελλάδας .

Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας, να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) που εξυπηρετούσαν τον εν λόγω Δήμο, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , και έχει ως ακολούθως:

Από την έναρξη ισχύ ος της παρούσας Απόφασης, τα ημερησίως παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας Π .Ε. Λευκάδας , καθώς και τα αστικά απόβλητα που είναι σωρευμένα στους οικισμούς του Δήμου, θα διατίθενται στους κάτωθι τρείς χώρους, ανάλογα με τη δυναμικότητ α ενός εκάστου : α) Χ.Υ.Τ.Α. Άρτας στη θέση « Σκαμνιές » της Τοπικής Κοινότητας Βλαχερνών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, β) Χ.Υ.Τ.Α. στη θέσ η « Ελληνικό», της τ.κ. Ελληνικού, Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, και γ) Χ.Υ.Τ.Α στη θέση «Ανατολικά του Καρβουναρίου , μεταξύ των τοπονυμιών «Μπρένγκα, Άραξι και Στέριζα της τ.κ. Καρβουναρίου Δ.Ε. Παραμυθιά ς, Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας .

Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (τέλος ταφής) καθορίζεται στις προγραμματικ ές σ υμβάσεις μεταξύ των αντίστοιχων για κάθε Χ.Υ.Τ.Α . Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του Δήμου Λευκάδας/Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δ. Λευκάδας.

Στο υς εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 “Δημοτικά Απόβλητα” του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στ ις οικείες Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και τ ις άδει ες λειτουργίας αυτ ών


Ο Δήμος Λευκάδας οφείλει :
Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.
Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια κ.λ .π.) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία.
Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.
Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.
ε. να γνωστοποιεί εγγράφως τις πινανίδες κυκλοφορίας των οχ ημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων (δημοτικών ή/και ιδιωτικών εταιρειών). Επίσης κάθε όχημα υποχρεούται κατά την προσέλευση στον ΧΥΤΑ να προσκομιζει το ” ́εντυπο παρακολούθησης αποβλήτου” σύμφωνα με την αρ. 129043/4345/2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.

Ο Φορέας Λειτουργίας του εκάστοτε Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής οφείλει:
Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ του Δήμου Λευκάδας , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της παρούσας.
Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρε ι στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. ο Δήμος Λευκάδας , ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθ εσίας.
Να αποστέλλει όλα τα στοιχεία – ζυγολόγια των οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων – αδειοδοτημένων οχημάτων με τα σχετικά τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών .
Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο Δήμος Λευκάδας υποχρεούται στην υποβολή προς το Γ ενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, διμηνιαίας έκθεσης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καθώς και των εντύπων του σημείου 7 και των στοιχείων του σημείου 4β της παρούσας .

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2016 και εφαρ μόζεται για ποσότητα έως δεκαέξι χιλιάδες τόνους (16000 t ) αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας, στους προαναφερθέντες Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου και ανάλογα με τη δυναμικότητα ενός εκάστου . 10. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες χωρητικότητες των Χ.Υ.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου, στον Χ.Υ.Τ.Α. Άρτας θα μεταφερθούν έως δύο χιλιάδες τόνοι (2000 t ) και η υπόλοιπη ποσότητα θα πρέπει να διατεθεί στους ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη για το ίδιο θέμα. Σελίδα 5 από 7 12.


Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

In this article

Join the Conversation