Με μουλωχτό άρθρο σε μνημονιακό νόμο έκαναν «μπαλάκι» τα σκουπίδια της Λευκάδας

Η Κυβέρνηση είχε μεριμνήσει εγκαίρως ώστε να παράσχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα αυτό στις Αποκεντρωμένες να αποφασίσουν για την μεταφορά απορριμάτων, χωρίς να χρειαστεί να αναλάβει άμεσα...

Η Κυβέρνηση είχε μεριμνήσει εγκαίρως ώστε να παράσχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα αυτό στις Αποκεντρωμένες να αποφασίσουν για την μεταφορά απορριμάτων, χωρίς να χρειαστεί να αναλάβει άμεσα το πολιτικό κόστος ο αρμόδιος υπουργός.

Μάλιστα το έκανε με νόμο… Κι όχι με οποιονδήποτε νόμο, αλλά με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων!

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», ήταν ο τίτλος του νόμου που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή στο τέλος Μαίου… Και ανάμεσα στις χιλιάδες σελίδες, που πιθανώς κανένας βουλευτής δεν τις διάβασε, υπάρχει το άρθρο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι το άρθρο 158, το οποίο όλως παραδόξως δεν φέρει κανέναν τίτλο!!!

Σίγουρα δεν επρόκειτο για προαπαιτούμενο της τρόικας, αλλά για ντρίπλα της κυβέρνησης, η οποία τότε πέρασε παντελώς απαρατήρητη! Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται: «Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 (Β’ 1572), ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εμπλεκομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση που θα εκδοθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδομών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου.»

Σίγουρα δεν επρόκειτο για προαπαιτούμενο της τρόικας, αλλά για ντρίπλα της κυβέρνησης, η οποία τότε πέρασε παντελώς απαρατήρητη!

epiruspost.gr
In this article

Join the Conversation