Διαβάστε αποκλειστικά την προσφυγή για την μεταφορά των απορριμάτων της Λευκάδας

Οπως σας ενημερώσαμε εχτές, με προσφυγή που κατατέθηκε στο υπουργείο περιβάλλοντος, και η οποία απογράφεται από κοινού από τους δημάρχους Σουλίου, Αρτας και  Βορείων Τζουμέρκων, Σταυρούλας Μπραΐμη,  Χρήστου...

 

 


ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό, κατοικοεδρεύονται εις την Αθήνα ( Οδός Αμαλιάδος αρ. 17 ) και 2 ) Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό κατοικοεδρεύοντα εις την Αθήνα ( Οδός Σταδίου αρ. 27 )

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 , σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 )
Του Δήμου Σουλίου, ως καθολικού διαδόχου του πρωήν Δήμου Παραμυθιάς που εδρεύει στην Παραμυθιά ( Κ. Καραμανλή αρ. 179 ) – Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, νομίμως εκπροσωπουμένου

ΚΑΤΑ

1) Της με αριθμό πρωτοκόλλου 105939- 27/7/2016 ( ΑΔΑ: Ψ 86ΛΟΡ1-Ν1Ω ) και 2 ) Της με αριθμό πρωτοκόλλου 106843/28/7/2016 ( ΑΔΑ ΩΣΗΖΟΡ1Φ-Ν1Ω ) κοινής αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και του ΓενικούΓραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –

Σύμφωνα με τις ως άνω κοινές αποφάσεις και ειδικότερα η με αριθμό πρωτοκόλλου 106843/28/7/2016 ( ΑΔΑ ΩΣΗΖΟΡ1Φ-Ν1Ω) , η οποία και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Σουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9285/12-8-2016 , των Γενικών Γραμματέων , αποφαστίστηκε η διάθεση των ημερησίως παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας 2  καθώς και τα αστικά απόβλητα που είναι σωρευμένα στους οικισμούς του Δήμου σε τρείς χώρους ανάλογα με τη δυναμικότητα ενός εκάστου ήτοι :

Α ) Στον Χ.Υ.Τ.Α Αρτας στην θέση Σκαμνιές της Τ.Κ. Βλαχερνών Δήμου Αρταίων
Β) Στον Χ.Υ.Τ.Α στη θέση < Ελληνικό > της Τ.Κ. Ελληνικού Δ. Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων και
Γ) Στον Χ.Υ.Τ.Α στη θέσηΑνατολικά του Καρβουναρίου μεταξύ των τοπονυμιών Μπρένγκα, Αραξι και Στέριζα της Τ.Κ. Καρβουναρίου Δ.Ε. Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.

Η δεύτερη εκ των προσβαλλόμενων αποφάσεων ( υπ΄αριθμ. 106843/28-7- 2016 ) έλαβε υπόψην της την πρώτη απόφαση , ( υπ΄αριθμ.105939/27/7/2016 ) την οποία επίσης προσβάλλουμε δια της παρούσας , η οποία να σημειωθεί ότι αφορά το ίδιο ακριβώς θέμα και όπου έχουν συμπληρωθεί οι διατάξεις των άρθρων 158 Ν. 4389/2016 .

Κατά των ως άνω κοινών αποφάσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοππονήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, προσφεύγουμε δια της παρούσας για τους κάτωθι νόμμους, βάσιμους και αληθείς λόγους :

Με βάση την υπ΄αριθμ. 136/36910/28/4/2016 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Λευκάδας. Στη συνέχεια ο Δήμος Λευκάδας και με βάση το υπ΄αριθμ. 14531/25/7/2016 έγγραφο του ζήτησε την εύρεση άμεσα και με την διαδικασία του κατεπείγοντος ενός χώρου αποδοχής απορριμάτων και την έκτακτη χρηματοδότηση του . επικαλέστηκε δε τον κορεσμό του προσωρινού χώορυ αποθήκευσης του Δήμου, ο οποίος δε χώρος και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ως άνω έγγραφο, λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια , ο δε ΧΥΤΑ Λευκάδας βρίσκεται στα όρια της πόλης και οι επιπτώσεις είναι ανυπολογίστες.

Το δε Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας και με την υπ΄αριθμ. 17/2016 ομόφωνη απόφαση του αποφασίζει την μη αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Λευκάδας για εναπόθεση των απορριμάτων του στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου απο μη αδειοδοτούμενους, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, εφόσον τυχόν αποδοχή τους θα υπερφορτώσει το υφιστάμενο κύτταρο και θα δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως υγιεονομικού χαρακτήρα. Ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση, αφού η άυξηση εναπόθεσης απορριμάτων θα δημιουργήσει αυτομάτως προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων και τη στράγγιση τους. Τέλος οι κάτοικοι των γύρω περιοχών , που αποδέχονται ήδη μια οχλούσα κατάσταση, θα εναντιωθούν στο άκουσμα αποδοχής απορριμμάτων από άλλους φορείς δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις.

Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και δια των ως άων προσβαλλόμενων με την παρούσα προσφυγή αποφάσεων , προσέφυγαν σε μια εξαιρετική διαδικασία η οποία απαιτεί την πλήρη αιτιολόγηση με την έννοια ότι τόσο από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής όσο και από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπ΄οψην για την έκδοση της σχετικής απόφασης πρέπει να προκύπτει αναμφισβήτητα και να δικαιλογείται η εφαρμογή της.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2690/1999 η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβανει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής , ειδική , επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης >.

Επειδή πλήρης ή επαρκής είναι η αιτιολογία όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τρόπο ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσεως του διοικητικού οργανου.

Επειδή η έλλειψη αιτιολογίας αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διοικητικής πράξης που οδηγεί στην ακυρότητά της αφού έλεγχο νομιμότητας της διοικητικής πράξης συνιστά και η έρευνα της υπάρξεως ή μη αιτιολογίας όταν αυτή επιβάλλεται ειδικώς από το νόμο ή απαιτείται από τη φύση της πράξεως.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η με αριθμό πρωτοκόλλου 105939/27/7/2016 ( ΑΔΑ: Ψ 86ΛΟΡ1-Ν1Ω ) κοινή αποφάση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και η με αριθμό 106843/28/7/2016 ( ΑΔΑ ΩΣΗΖΟΡ1Φ-ΔΧΠ ) στερούνται την απαιτούμενη από το νόμο ειδική αιτιολόγηση και εκδόθηκαν κατά παράβαση του Νόμου, ήτοι :

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 1013/2006 σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων , ο οποίος και εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2008 , την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλιου και του Συμβουλίυ της 5/4/2006 σε συνδυασμό με την οδηγία 2008/1999 ΕΚ – Πλαίσιο Παραγωγής και διαχείρισης Αποβλήτων ( Ν. 4042/2012 ποινική προστασία, εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99 ) , βασικές αρχές που διέπουν την μεταφορών των αστικών στερεών αποβλήτων είναι μεταξύ άλλων η αρχή της αυτάρκειας ( άρθρο 16 του Ν. 4042/2012 ) με βάση το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση διάθεσης ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων , το δε δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την αυτάρκεια στο τομέα της διάθεσης των αποβλήτων 
αφού ληφθούν υπόψη και οι γεωγραφικές συνθήκες . Με βάση την αρχή της εγγύητητας, η διάθεση των αποβλήτων προβλέπεται σε μια από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις , με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Περαιτέρω , σύμφωνα πάντα με τους ανωτέρου κανονισμούς και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τον Κανονισμό 1013/2006 ( και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 ) για τις μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά στο εσωτερικό του κράτους εφαρμόζονται το κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών , το οποίο σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει υποψην την ανάγκη συνοχής με το κοινοτικό σύστημα ) προβλέπεται μεταξύ άλλων η απαιραίτητη συναίνεση και συγκατάθεση του φορέα αποδοχής καθώς και η δυνατότητα άρνησης παραλαβής φορτίων αποβλήτων όταν δεν είναι σύμφωνη με μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των αρχών της εγγύητητας , της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης και της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο και όταν η μεταφορά δεν είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη , τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στον Δήμο Λευκάδας αφενός μεν λειτουρεί ΧΥΤΑ , αφετέρου λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια (!!!!) χώρος προσωρινής αποθήκευσης. Στις προσβαλλόμενες με την παρούσα προσφυγή κοινές αποφάσεις δεν αιτιολογήθηκε για ποιο λόγο κρίνεται αναγκαία η μεταφορά των στερεών αποβλήτων από τον Δήμο Λευκάδας στον Δήμο Σουλίου.

Παραβιάστηκε η αρχή της εγγυήτητας , διότι θα έπρεπε να αποφασισθεί η μεταφορά στην πιο πλησιέστερη εγκατάσταση ΧΥΤΑ , η οποία σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν μπορεί να είναι ο Δήμος Σουλίου.

– Δεν λήφθηκε υπ΄οψην οι σφοδρές και τεκμεριωμένες αντιρρήσεις του ΦΟΣΔΑ .
– Δεν λήφθηκε υπ΄όψην ότι το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου ήδη δέχεται στερεά απόβλητα από τον Δήμο Ηγουμενίτσας, τον Δήμο Φιλιατών και τον Δήμο Πρεβέζης.
– Περαιτέρω για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός- συλλογέας- μεταφορέας- παραλήπτης ) τα απόβλητα διακινούνται με έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου , το οποίο όμως δεν προβλέφθηκε.
– Δεν έγινε μνεία στην εκ του νόμου υποχρέωση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την μεταφορά των απορριμάτων με τους Αναγκαστικούς Συνδέσμους Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την υποβολή τους στην αδειοδοτούσα αρχή αμέσως μετά την υπογραφή τους.
– Προσέτι , οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016 και εφαρμόζεται για ποσότητα έως δεκαέξι χιλιάδων τόνων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας και εντελώς αυθαίρετα αποφασίστηκε με μια γενική και αόριστη αιτιολογία (… Λαμβάνοντας υπόψην τις υφιστάμενες χωρητικότητες των Χ.Υ.Τ.Α της Περιφέρειας Ηπείρου ) η μεταφορά έως 2.000 τόνων στον Χ.Υ.Τ.Α Αρτας και η υπόλοιπη ποσότητα στους Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού και Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου.

Οι προσβαλλόμενες με την παρούσα αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά διακριτική ευχέρεια παραβιάστηκαν ωστόσω βασικές αρχές, διότι η άσκηση της αρμοδιότητας κατά διακριτική ευχέρεια με τρόπο αντίθετο προς το γράμμα ή το σκοπό του νόμου , συνεπάγεται παρανομία του διοικητικού οργάνου.

Αφενός μεν υπήρξε κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας διότι οι αποφάσεις δεν ελήφθηκαν εντός των νομίμων ορίων , την έλλειψη ειδικής αιτιολόγησης και της λύσης που τελικά επέλεξε και αφετέρου της υπέρβασης των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας και ιδιαίτερα των αρχών τηςαναλογικότητας και της ισότητας. Ουσιαστικά με τις ανωτέρω προσβαλλόμενες αποφάσεις οι οποίοες υποτίθεται ότι ελήφθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος εντούτοις ο σκοπός τους είναι εντελώς διαφορετικός.

Με βάση την αρχή της αναλογικότητας , η οποία αναγνωρίζεται ρητά από το Σύνταγμα ( άρθρο 25 παρ. 1 δ ) οι περιορισμοί για να είναι ανεκτοί θα πρέπει α ) Να ανταποκρίνονται στους δεδηλωμένους σκοπούς της νομοθετικής ή διοικητικής ρύθμισης και πάντως σε σκοπούς γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. β) Το μέτρο που επιλέγεται για την επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί να τελεί σε συνάφεια με αυτό δηλαδή να είναι το κατάλληλο και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση του και γ ) το περιοριστικό μέτρο το οποίο επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος να είναι αναγκαίο. Να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του περιορισμού που επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος με άλλο ηπιότερο μέτρο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις με βάση την ως άνω αρχή της αναλογικότητας για την λήψη ενός διοικητικού μέτρου είναι η καταλλήλοτητα , δηλαδή το λαμβανόμενο μέτρο να είναι το κατάλληλο για ττην επίτευξη του επιδιωκώμενου σκοπού, η αναγκαιότητα να συνεπάγεται τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα και η αναλογικότητα , τα μειονεκτήματα να υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα δε με την αρχή της ισότητας όταν εφαρμόζεται από την Δημόσια Διοίκηση επιβάλλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων καθώς και τη διάφορη μεταχείριση διάφορων περιπτώσεων. Οι προαναφερόμενες αρχές είναι θεμελιώδες αρχές κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης.

Εν προκειμένου καλείται ο Δήμος Σουλίου, ο οποίος συστάθηκε το έτος 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και  της Κοινότητας Σουλίου, με αριθμό κατοίκων 10.951 ( απογραφή του έτους 2001 ), ο οποίος Δήμος Σουλίου είναι εν μέρει ορεινός, με κύριο τομέα ανάπτυξης την κτηνοτροφία, με χαρακτηρισμένες περιοχές του ως προστατευόμενες ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA ( Ορη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Αχέροντα ) με σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία ( Τα ερείπια των χωριών του Σουλίου με τα επιβλητικά κάστρα Κούγκι, Κιάφα και Αβαρίκο, τα κάστρα Παραμυθιάς και Γαλατά ) και περιοχές φυσικές ιδιαίτερης σημασίας , ο οποίος Δήμος κατάφερε και κάτω από αντίξοες συνθήκες να διαχειρίζεται τα απορρίματά του και να λειτουργεί εντός της περιφέρειάς του Χ.Υ.ΤΑ. , καλείται λοιπόν αυτός ο μικρός Δήμος να < σηκώσει > τα απορρίματα του Δήμου Λευκάδας, ενός Δήμου που αποτελείται από 4 δημοτικές ενότητες, 38 Τοπικές Ενότητες και συνοιλκά 65 οικισμούς , με αριθμό κατοίκων ( το έτος 2011 ) 26.796 και με μεγαλύτερη αύξηση πληθησμού στην Περιφέρεια Ιονίνων Νήσων κατά το χρονικό διάστημα από 1991- 2011 και ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες δέχεται πλήθος επισκεπτών και τουριστιστών.

Καλείται λοιπόν ο Δήμος Σουλίου να δεχτεί τα στερέα απόβλητα του Δήμου Λευκάδας , στον οποίο Δήμο Λευκάδας λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια. προσωρινός χώρος αποθήκευσης απορριμάτων ( ΧΑΔΑ ) και δεν έχει ολοκληρωθεί η Μονάδα Επεξεργασίας απορριμάτων.!!!. Σε έναν Δήμο όπου ο τουρισμός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή του τοπικού εισοδήματος δεν υπήρξε καμία απολύτως προσπάθεια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αντιθέτως κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά τους σε άλλους Δήμους της Ηπείρου , στους οποίος Δήμους όχι μόνο δεν ζητήθηκε η συναίνεση αλλά τους επιβλήθηκε να δεχθούν τα στερεά απόβλητα του Δήμου Λευκάδας.

Στον Δήμο Σουλίου λειτουργεί από τον Ιανουάριο του έτους 2009 ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, οποίος βρίσκεται ανατολικά του Καρβουναρίου, μεταξύ των
τοπωνυμιών Μπρέγνκα, Αραξη και Στέριζα Τ.Κ. Καρβουναρίου Δ.Ε. Παραμυθιάς. Ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου δέχεται τα Α.Σ.Α του Δήμου Σουλίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ.Ε. Πέρδικας Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ.Ε. Συβότων Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ. Πάργας Π.Ε. Πρεβέζης , Δ. Πρέβέζης , από τον Ιούλιο του 2012 δέχετε και από τον Δ. Ηγουμενίτσας, Δ. Φιλιατών και εξυπυρετεί λοιπόν το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω πλήρωσης του ΧΥΤΑ Κορύτιανης.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου ( έκδοση Ιούλιος 2016 ) , στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου απαιτείται ΕΠΕΚΤΑΣΗ , με εκτίμηση λειτουργίας της ΜΕΑ το έτος 2018, στον δε ΧΥΤΑ Βλαχέρνας απαιτείται η ΑΜΕΣΗ επέκταση , ο ΧΥΤΑ Ελληνικού απαιτείται επέκταση , με εκτίμηση λειτουργίας της ΜΕΑ το 2018, ο δε ΧΥΤΑ Κορύτιανης ( Ηγουμενίτσας ) έχει κοριστεί , ενώ από τον αρχικό του σχεδιασμό δεν υπήρξε πρόβλεψη για επέκταση και αφού λήφθηκε υπόψην το κόστος για την επέκταση του, αποφασίστηκε η τελική αποκατάστασή του και η μεταφορά των ΑΣΑ των εξυπηρετούμενων Δήμων στο Χ.Υ.ΤΑ Καρβουναρίου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις δεν έλαβαν καθόλου υπόψη την αξιολόγηση επάρκειας χωριτικότητας των ως άνω ΧΥΤΑ ούτε το γεγονός ότι όλοι οι ως άνω ΧΥΤΑ χρήζουν άμεση επέκταση. Περαιτέρω ο Δήμος Λευκάδας , ως κατεξοχήν τουριστική περιοχή της χώρας , με ξενοδοχειακές μονάδες και camping αποτελεί μια σημαντική πηγή παραγωγής ιλύος με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έντονη εποχικότητας.

Τα ξενοδοχεία και τα camping διαθέτουν μικρές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων τις οποίες εκκενώνουν στο τέλος της τουριστικής περιόδου οπότε και διακόπτουν για περίπου 6 μήνες την λειτουργία τους. Ως προς την σύστασή τους, οι ιλύες αυτές δεν διαφοροποιούνται από αυτές που παράγονται στις εγκαταστάσεις αστικών λυμάτων και μετά από ειδική διαχείριση, μεταφέρονται για απόθεση στους Χ.Υ.ΤΑ, γεγονός που σημαίνει μια πρόσθετη περιβαλλονική επιβάρυνση.

Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ελήφθηκαν χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση και κατά παράβαση των αρχών της εγγύητητας, της αναλογικότητας και της ισότητας .

Η δε έλλειψη επί δεκαετών πολιτικής βούλησης του Δήμου Λευκάδας στην ορθή και σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων οδηγεί λοιπόν και με βάση τις προσβαλλόμενες αποφάσεις σε εξόντωση τους μικρούς Δήμους της Ηπείρου με κίνδυνο τον κορεσμό των νομίμως υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α τους.

Περαιτέρω η έλλειψη μιας εξειδικευμένης περιβαλλοντικής μελέτης , η αόριστη και γενικευμένη αναφορά των προσβαλλόμενων αποφάσεων στο γεγονός της φέρουσας ικανότητας και της υπολειπόμενης χωρητικότητας των Χ.Υ.Τ.Α υποδοχής, ενισχύει τον ισχυρισμό μας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει από κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας.

Επειδή με βάση την υπ΄αριθμ 167/ 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Σουλίου αρνήθηκε την εναπόθεση απορριμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου από μη αδειοδοτούμενους φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ) της Περιφέρειας Ηπείρου γιατί αυτό θα προκαλέσει επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση , θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θα μειώσει ενεργά τον χρόνο εναπόθεσης των απορριμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην διαχείριση στερεών αποβλήτων στον Χ.Υ.ΤΑ Καρβουναρίου.
Επειδή αιτούμαστε την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων ( άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3200/1955 σε συνδυασμό με 1 του Ν. 2503/1997 ) μέχρι την έκδοση αποφάσεώς Σας επί της παρούσας προσφυγής μας. , διότι ο Δήμος Σουλίου θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης , ήτοι ο Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου θα οδηγηθεί σε κορεσμό , ο δε χρονικός περιορισμός ισχύς των αποφάσεων διάρκειας εξι μηνών είναι προσχηματικός και σε βάθος χρόνου τα στερέα απόβλητα του Δήμου Λευκάδας θα παραμείνουν εδώ επ΄αόριστον οι δε περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις είναι ανυπολόγιστες και θα υποχρεωθεί άμεσα ο Δήμος Σουλίου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Επειδή αιτούμαστε την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων διότι η παρούσα πρσφυγή μας είναι προδήλως βάσιμη.
Επειδή η προσφυγή μας αυτή είναι νόμιμη , βάσιμη και αληθείς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας. Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας αυτή και να ακυρωθούν οι με αριθμό πρωτοκόλλου 105939- 27/7/2016 ( ΑΔΑ: Ψ86ΛΟΡ1-Ν1Ω ) και 106843/28/7/2016 ( ΑΔΑ: ΩΣΗΖΟΡ1Φ-ΔΧΠ ) κοινές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων.
Να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων απόφασεων μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της παρούσας προσφυγής μας.

Παραμυθιά την 19/8/2016

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Συνημμένα στην παρούσα :
1) Υπ΄αριθμ. 105939/27/7/2016 απόφαση
2) Υπ΄αριθμ. 106843/28/7/2016 απόφαση
3) Υπ΄αριθμ. 167/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!