Μία θέση καθαριστή/στριας για το Σχολικό Κέντρο Σουλίου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2016 – 2017, που θα απασχοληθεί με...

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2016 – 2017, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του Σχολικού Κέντρου Σουλίου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής :

1. Υποβολή δικαιολογητικών.
α) Λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 7.9.2016 και ώρα 14:00.
β) Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

2 . Κριτήρια επιλογής
Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια πρόσληψης των ενδιαφερομένων, τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτηση τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Φυσικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
γ) Όσοι δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ / 9.2.2007).

4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη, εκτός των άλλων, απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορ. έτους 2015
Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
β) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

5. Διάρκεια σύμβασης.
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής μέχρι και την 30η Ιουνίου 2017

6. Καταβολή αμοιβής.
Η καταβολή της αμοιβής των ανάδοχων καθαριστριών θα γίνεται μετά την απόδοση-μεταβίβαση της αντίστοιχης πίστωσης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

7. Κατακύρωση των προσλήψεων.
Αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη των καθαριστριών είναι το Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».

8. Δημοσίευση προκήρυξης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σουλίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολικού Κέντρου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation