Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

H εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, προκηρύσσει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 3 μηνών.Την πρόσληψη...

H εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, προκηρύσσει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 3 μηνών.Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

2 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνίτων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση-ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
2 θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργάτών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση-ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
.
Κύπρου 68 – 461 00 Ηγουμενίτσα , απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κκ. Βασιλικής Λάμπρου / Γεωργίας Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 26650.29177/8), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. 5 ( http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05.09.2016 έως 09.09.2016).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!