Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα 16 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τρίτη 27.9 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τρίτη 27.9 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των φορέων – συμβαλλόμενων μερών (Δήμο Σουλίου, Δήμο Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ), ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδότηση της υπογραφής της Δημάρχου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» (“Covenant of Mayors for Climate and Energy”). Εισηγητής: κα. δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση για τη συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο έργο GRALifo που θα υποβληθεί στη 2 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IPA II Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2014- 2020». Εισηγητής: κα. δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Walking Αlong History and Nature”, ” και ακρωνύμιο “ GR-AL- PATHS” στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020), στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας) (Priority Axis 2: Boosting the local economy), Θεματική Προτεραιότητα d (Thematic Priority d: Encouraging tourism and cultural and natural heritage ), και Ειδικό Στόχο 2.1 (Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής) (Specific Objective 2.1 Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area .) Εισηγητής: κα. δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποχέτευση Εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας 14:Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων ( ΤΑ) ( Κωδικός πρόσκλησης:14.29.14.1 Α/Α ΟΠΣ407. Εισηγητής: κα. δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη ( τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ) Εισηγητής: κα. δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Κατανομή πίστωσης 32.760,00 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Μ ( άρθρο ονάδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ. 34/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, περί: Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης του Ν.Π.Δ.Δ « ΑΡΩΓΗ», του Δήμου Σουλίου. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημητρίου Δημήτριος, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ « ΑΡΩΓΗ».

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση 3 ης παράτασης του έργου: Προστασία πηγών Τ.Κ Αυλοτόπου Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ*. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 6 ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ * Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 13o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ * Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 14ο: *Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντούκα Βασιλική

ΘΕΜΑ 15ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς*. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φράγκος Θωμάς

ΘΕΜΑ 16ο: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Παραμυθιάς , για το έτος 2016.- Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φράγκος Θωμάς

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!