Στο πρόγραμμα “WALKING ALONG HISTORY & NATURE” ο δήμος Σουλίου με τους δήμους Κέρκυρας, Αγίων Σαράντα και Κονίσπολης

Την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου ως Συντονιστής Εταίρος στο εταιρικό σχήμα του έργου με τίτλο “WALKING ALONG HISTORY AND NATURE” (ακρωνύμιο GR-AL-PATHS) αποφάσισε το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Πρόκειται...

Την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου ως Συντονιστής Εταίρος στο εταιρικό σχήμα του έργου με τίτλο “WALKING ALONG HISTORY AND NATURE” (ακρωνύμιο GR-AL-PATHS) αποφάσισε το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για τμήμα του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Σουλίου, (Επικεφαλής Εταίρος), Κέρκυρας, Αγίων Σαράντα και Κονίσπολης, η ΠΕΔ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ηπείρου

Το έργο GR-AL-PATHS αφορά ανάπτυξη του διασυνοριακού τουρισμού, προώθηση της αμοιβαίας συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των συνεργαζόμενων περιοχών με την ανάπτυξη κοινών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τη βελτίωση της γνώσης των φορέων-κλειδιών και με τη βελτίωση  της υιοθέτησης πολιτικών ψηφιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000,00€. Ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό 120.000,00€ και συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις ως επικεφαλής:
– Υπεύθυνος εταίρος για όλες τις δράσεις Διαχείρισης και Συντονισμού του Έργου σε συνεργασία με όλους τους εταίρους και τη Διαχειριστική Αρχή
– Συμμετοχή στις δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας, ως συνυπεύθυνος εταίρος μαζί με το ΤΕΙ  Ηπείρου για το Σχέδιο Επικοινωνίας, και συμμετοχή  σε  όλες τις υπόλοιπες δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας)
– Συμμετοχή στις δράσεις χαρτογράφησης και ψηφιοποίησης
– Συμμετοχή στις δράσεις διασυνοριακής δικτύωσης, σύνταξης του operational plan και του marketing plan, προετοιμασίας των κοινών προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, υποστήριξη του προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωσης ταξιδιωτικών πρακτόρων
– Συμμετοχή στις δράσεις για τη δημιουργία και ανάδειξη θεματικών μονοπατιών, υπεύθυνος εταίρος για τη δημιουργία των πινακίδων σήμανσης και πινάκων με πληροφορίες

Ειδικός στόχος του Έργου είναι να ενεργοποιήσει το δυναμικό της αλυσίδας παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω της αύξησης του δυναμικού των ανθρώπινων πόρων της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς επίσης και μέσω της αναζήτησης και εύρεσης κοινών καναλιών προώθησης των διασυνοριακών τουριστικών προϊόντων.

Στρατηγικός στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος διαδρομών που θα διασυνδέει τουριστικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα σημεία μεταξύ τους.

Οι δράσεις του Έργου θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
• χαρτογράφηση περιοχών και μονοπατιών ιδιαίτερου κάλλους και ιστορικής σημασίας με στόχο την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού,
• στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή (operational plan),
• κοινό στρατηγικό πλάνο προώθησης (marketing plan) των μονοπατιών ως νέου τουριστικού προϊόντος,
• προετοιμασία κοινών προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού,
• εγκαθίδρυση ενός   διασυνοριακού   δικτύου   με   συμμετοχή   των   πιο   σημαντικών   ενδιαφερομένων μερών (stakeholders, key-actors) από την Ελλάδα και την Αλβανία,
• ψηφιοποίηση πληροφοριών για επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος,
• ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών, όπως μια πλατφόρμα – οργανωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμού με ενσωματωμένη ψηφιακή πολιτιστική   πλατφόρμα   και   πρόγραμμα   περιήγησης   επαυξημένης   πραγματικότητας,   
• δράσεις προβολής και ενημέρωσης,
• ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης ταξιδιωτικών πρακτόρων εξειδικευμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
• καθάρισμα-συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη των επιλεγμένων μονοπατιών.

Οι δράσεις και αποτελέσματα του Έργου θα είναι προσβάσιμα, στο μέτρο του εφικτού, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. σήμανση μονοπατιών σε γραφή Braille, ψηφιακό υλικό προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, διεξαγωγή εκδηλώσεων του Έργου σε χώρους προσβάσιμους σε άτομα με κινητικά προβλήματα) σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!