H νομική σύμβουλος του δήμου Σουλίου για το δικαστήριο της Σταυρούλας Μπραϊμη: “Δεν ενήργησε από δόλο η δήμαρχος”. Αναλυτικά η θέση της…

Με έγγραφο της προς την δήμαρχο Σουλίου και την οικονομική επιτροπή, η νομική σύμβουλος του δήμου Σουλίου Αγγελική Κώτση, διατυπώνει την άποψη της σχετικά την υπόθεση παράβασης καθήκοντος...


ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα : Επί αιτήματος της Δημάρχου Σουλίου Σταυρούλας Μπραϊμη Μπότση για τον διορισμό μου ως Δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την νομική εκπροσώπη σή της ως υπεράσπιση σε ποινική υπόθεσή της

Κατόπιν αιτήματος της Δημάρχου Σουλίου , να ορισθώ ως Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου και να παρασταθώ ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας κατά την δικάσιμο της 07/12/2016 ή σε κάθε μετ ́αναβολή δικάσιμο προκειμένου να την υπερασπισθώ ως κατηγορουμένη λόγω ποινικής της δίωξης για παράβαση του άρθρου 259 του ΠΚ κατόπιν της από 22/3/2013 μηνυτήριας αναφοράς το υ Αριστείδη Μαρέτα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Παραμυθίας Ν. Θεσπρωτίας, έχω να Σας αναφέρω τα εξής :

Με την ως άνω μηνυτήρια αναφορά ο μηνυτής καταγγέλλει τους Δημήτριο και Αλέξανδρο Μαμούρη του Χρήστου , κατοίκους Παραμυθίας Ν. Θεσπρωτίας για τις πράξει ς τις αυθαίρετης κατάληψης δημοσίου κτήματος καθώς κατέλαβαν αυθαίρετα τα υπ ́αριθμ. 171, 172 και 190 τεμάχια εκτάσεως 3.500 , 7.500 και 5.000 τ.μ. αντίστοιχα που αποδεδειγμένα ανήκαν κατά κυριότητα στον Δήμο Σουλίου με βάση την υπ ́αριθμ. 12897/11600/1966 α πόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας και της απάτης καθώς εξαπάτησαν την Επιτροπή Αναδασμού εμφανίζοντας τα ανωτέρω τεμάχια ως δικά τους με αποτέλεσμα να αναγραφούν με την υπ ́αριθμ. 415/15/2/2008 απόφαση της Επιτροπής ως δικαιούχοι αυτών αντί του Δήμου Σουλίου . Αφετέρου καταγγέλλει την Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση του Δημητρίου για την πράξη της παράβασης καθήκοντος δια παραλείψεως , διότι είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση εκ της ιδιότητάς της να υποβάλλει ένσταση κατ ́αυτής με αριθμό 415/15/2/ 2008 απόφαση της Επιτροπής Αναδασμού δεν έπραξε τούτο άμεσα αλλά υπέβαλλε την με αριθμό 6996/13/5/20013 ένσταση μετά την δική του μηνυτήρια αναφορά.

Ειδικότερα την 07/12/2016 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας κατηγορείται και με τ ην ιδιότητα της ως Δήμαρχος Σουλίου τυγχάνουσα υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α του ΠΚ με πρόθεση παρέβην τα καθήκοντα της υπηρεσίας της όπως αυτά διαγράφονται από το νόμο, τις εγκύκλιους , τις οδηγίες της Προϊστάμενης της Αρχής και την φύση της υπηρεσίας της εν γένει , με σκοπό να προσπορίσει σε άλλους παράνομο όφελος και να βλάψει το κράτος. Ειδικότερα έχοντας την ιδιότητα της Δημάρχου από το έτος 2011 και εντεύθεν, ενώ ο δεύτερος και τρίτος των συγκατηγορούμενων είχαν προβεί ήδη από το έτο ς 2008 σε αυθαίρετη κατάληψη των υπ ́αριθμ. 171, 172 και 190 τεμαχίων εκτάσεως 3.500 , 7.500 και 5.000 τ.μ. αντίστοιχα , που αποδεδειγμένα ανήκαν κατά κυριότητα στον Δήμο Σουλίου σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 12897/11600/1966 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας , η κατηγορούμενη αν και είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση εκ της ιδιότητας της να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποβληθούν οι δεύτερος και τρίτος των κατηγορουμένων από την καταληφθείσα δημοτική έκταση, δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση , παραβαίνοντας με πρόθεση την ιδιαίτερη αυτή νομική της υποχρέωση και το καθήκον της υπηρεσίας της , με σκοπό να προσπορίσει στους δεύτερο και τρίτο των κατηγορουμένων παράνομο όφελος , οι οποίοι ανενόχλητοι κατέλαβαν και ιδιοποιήθηκαν επί σειρά ετών παρανόμως την εν λόγω δημοτική έκταση και να βλάψει το Δήμο Σουλίου μην προστατεύοντας την περιουσία και τα συμφέροντα του. Ο δεύτερος και τρίτος των κατηγορουμένων με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικότερα με πειθώ, παραινέσεις και συμβουλές προκάλεσαν στην πρώτη κατηγορούμενη την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη της παράβασης καθήκοντος δια παραλείψεως που διέπραξε όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπό στοιχεία α του κατηγορητηρίου.

Από τον έλεγχο των εγγράφων και του περιεχομένου της ποινικής δικογραφίας και του κλητήριου θεσπίσματος με αριθμό 2105/2015 προκύπτουν τα εξής :

1 ) Με βάση την από 10/8/2016 διάταξη και κατ ́άρθρο 43 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δ της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ν. Θεσπρωτίας , η οποία και εγκρίθηκε με την υπ ́αριθμ. 382/15/8/2016 πράξη της Αντιεισαγγελέα Εφετών Κερκύρας, τέθηκε η συγκεκριμένη δικογραφία εν μέρει στο αρχείο και όσον αφορά τις καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις της αυθαί ρετης κατάληψης δημοσίου κτήματος και της απάτης που φέρεται ότι τελευτήκαν από τους Δημήτριο και Αλέξανδρο Μαμούρη και της παράβασης καθήκοντος δια παραλείψεως που φέρεται ότι τελέστηκε από την Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση και της ηθικής αυτ ουργίας σε αυτή που φέρεται ότι τελέστηκε από τους συγκατηγορουμένους όσον αφορά την καθυστέρηση στην υποβολή της ένστασης.

2) Η Δήμαρχος προέβην στην κατάθεση της από 13/5/2013 ένστασή πριν από την υποβολή εκ μέρους του μηνυτή της μηνυτήρια αναφορά του , η οποία κατατέθηκε της 3/6/2013 ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και όπως προκύπτει από την σχετική πράξη κατάθεσης.

3) Περαιτέρω ο Δήμος Σουλίου δεν απώλεσε εξαιτίας της χρονικής καθυστέρησης στην υποβολή της ενστάσεως κάποιο δικαίωμα , η δε από 13/5/2013 ένσταση της Δημάρχου έγινε σε κάθε περίπτωση δεκτή και ενεγράφη με την υπ ́αριθμ. 8/5/6/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναδασμού ο Δήμος Σουλίου ως ιδιοκτήτης των εν λόγω εκτάσεων και στη συνέχεια με βάση την υπ ́αριθμ. 9347/2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κυρώθηκε το νέο κτηματολογικό καθεστώς που διαμορφώθηκε με τον Υποχρεωτικό Αναδασμό έτους 2013 στην κτηματική περιφέρεια Παραμυθιάς Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ τεύχος Β ́αρ.φύλλο 130/ 2014 ).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αδίκημα αποδίδεται στην ανωτέρω κατά την άσκηση των καθηκόντων της και δεν ενήργησε από δόλο ή από βαριά αμέλεια με σκοπό να βλάψει τα συμφέροντα ή την περιουσία του Δήμου . Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 με βάση το οποίο προβλέπεται < Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στην νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών , όταν διώκονται ποινικώς για αδ ικήματα , που τους αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους . Η εκπροσώπηση συντελείτε από τον Δικηγόρο του Δήμου , ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειώ ν >.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Η κατηγορουμένη Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση , Δήμαρχος Σουλίου, κατά τον επίδικο και φερόμενο χρόνο τέλεσης της πράξης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 και αφετέρου σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 δεν ενήργησε από δόλο ή βαριά αμέλεια με σκοπό να βλάψει τα συμφέροντα ή την περιουσία του Δήμου, δύναμαι ως Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου να αναλάβω την νόμιμη εκπροσώπησή της κατά την δ ικάσιμο της 7/12/2016 ή σε οποιαδήποτε μετά από νόμιμη αναβολή δικάσιμο.»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!