Στο πρόγραμμα “Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων” ο δήμος Σουλίου

Την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ανήκουν στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση, με κωδικό ΟΠΣ 5002212», αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση...

Την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που ανήκουν στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση, με κωδικό ΟΠΣ 5002212», αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:
– τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση
την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία
την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
– την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου
την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Ο δήμος Σουλίου στην συγκεκριμένη δράση θα υποστηριχτεί στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές), στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ., στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. Καθώς και στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.

Στην αποφαση, μειοψήφησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Άρης Μαρέτας, ο οποίος σημειωσε ότι σε μια χώρα που υπάρχουν ελλείψεις στην παιδεία και σχεδόν δεν υπάρχει παιδεία, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες με τέτοια προγράμματα

In this article

Join the Conversation