Διαγωνισμός 70.000€ για προμήθεια τροφίμων

Ο  Δήμος  Σουλίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 70.068,92€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές για είδη οπωροπωλείου και κρεοπωλείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ.Καραμανλή,...

Ο  Δήμος  Σουλίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 70.068,92€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές για είδη οπωροπωλείου και κρεοπωλείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ.Καραμανλή, στην αίθουσα Δ.Σ.), την 4η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:30π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την ανωτέρω προθεσμία είτε μεκατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Δ/νση Κ.Καραμανλή, 46200 Παραμυθιά).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευήκαι ώρες από 09:00’έως και 14:30’,από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σουλίου,αρμόδιος υπάλληλος κ. ΜαραζόπουλοςΑθ.(τηλ.  2666360132),  κ.  Ντάγκα  Ε.  (τηλ.  2666360131),Διεύθυνση  Κ.Καραμανλή, 46200 Παραμυθιά

In this article

Join the Conversation