800.000 ευρώ για την κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης & αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς

O Δήμος Σουλίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Kατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς –Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς...

O Δήμος Σουλίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Kατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς –Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς , εκτιμώμενης αξίας 785.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη.Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή, Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr

Ειδικά το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη και από 08.00π.μ έως 14.00μ.μ (Δ/νση Τ.Υ-Πολ/μίας και Περιβ/ντος 2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά) και για την έγκυρη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σφραγισμένο από την υπηρεσίαΠληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παππάς Γρηγόριος .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 περίπτωση α’ παραγ.2 του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕΔικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα 2017-01-19του Φ.Π.Α. δηλαδή 15.720,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουλίου

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα μήνες και τριάντα ημέρες (14-12-2017) , από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον εννέα μήνες.Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΔεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation