Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κανονισμός λειτουργίας του αγρ. 21 στον Αχέροντα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βγήκε ο ΝΕΟΣ Κανονισμός λειτουργίας του αγροτεμαχίου 21 στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και οι πολίτες και οι φορείς που επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τις...

3) Οι θέσεις αυτές θα δημοπρατούνται σύμφωνα με το νόμο και θα αφορούν στην αντίστοιχη εκμίσθωσή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα αρχίζει από μέσα Μαρτίου 2017 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κατά το 1/3 με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και την παράδοση της χρήσης στον μισθωτή που επιλέχτηκε και το υπόλοιπο ποσό θα μοιράζεται κατά 1/3 το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου ημερολογιακού έτους, ήτοι έως την 10η Ιανουαρίου 2018 και το υπόλοιπο 1/3 το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2019. Σε περίπτωση που κάποια εκ των θέσεων δεν εκμισθωθεί κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, η δημοπρασία για την εκμίσθωση μπορεί να επαναληφθεί κατά τα επόμενα ημερολογιακά έτη, η μίσθωση όμως θα ισχύει μέχρι 31/12/2019. Η Εκμίσθωση δεν θα υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου περί επαγγελματικών μισθώσεων και το μίσθωμα θα καθορίζει εμπρόθεσμα από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Σουλίου, για κάθε θέση από τις ανωτέρω.

4) Κάθε μισθωτής ευθύνεται για την εξασφάλιση των αντιστοίχων νομίμων αδειών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησής του, από κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, ενώ ούτος ειδικά και αποκλειστικά ευθύνεται, για τη λήψη κάθε προβλεπόμενου από το νόμο και ενδεδειγμένου μέτρου, που αφορά στην ασφάλεια των επισκεπτών, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, υποχρεουμένου και σε ασφάλισή των για κάθε κίνδυνο εκ της ασκούμενης δραστηριότητάς του, όπου χρειάζεται, αποκλειόμενης ρητά κάθε είδους ευθύνης του Δήμου Σουλίου.

5) Ρητά απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης για την οποία παραχωρήθηκε κάθε θέση, όπως και η παραχώρησή της χρήσης της με ή η χωρίς αντάλλαγμα σε οποιονδήποτε τρίτο.

6) Κάθε μισθωτής υποχρεούται στην καλή χρήση του χώρου και του περιβάλλοντος, να τηρεί τον κανονισμό, τη σύμβαση μίσθωσης, τις διατάξεις του νόμου για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας και ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος . Η φύλαξη και καθαριότητα του χώρου θα γίνεται με φροντίδες και δαπάνες των μισθωτών.

7) Ρητά απαγορεύεται η επέκταση καθενός των μισθωτών πέραν του χώρου που του παραχωρήθηκε και υποχρεούνται στην άμεση απόδοση ελεύθερης της χρήσης με τη λήξη της σύμβασης, χωρίς βλάβη ή ζημιές σε βάρος της περιουσίας του Δήμου ή του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε κατασκευή προς διευκόλυνση της δραστηριότητας ( π. χ σκίαστρο), θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και οι υποδείξεις από τις υπηρεσίες του Δήμου.

8) Στη περίπτωση παράβασης από τον μισθωτή, του παρόντος κανονισμού, οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως μισθώσεως ή διάταξης για την προστασία του περιβάλλοντος,και την κείμενη νομοθεσία εν γένει, αλλά και οποιασδήποτε διάταξης σχετικής με την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του, τότε α) ο παραβάτης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του Δήμου β) θα του επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και τον παρόντα κανονισμό, όπως ο άμεσος αποκλεισμός του από τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησής του στον μισθωμένο χώρο χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων και γ)θα αποκλείεται επί πλέον και για μια τριετία από τη μίσθωση χώρου από τους παραπάνω προβλεπόμενους, ακόμα και εκείνους που στο μέλλον θα οριστούν στο ίδιο αγρόκτημα και για οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μίσθωση θέσεως αποτελεί το να είναι ο μισθωτής ενήμερος στις οφειλές του έναντι του δήμου.

9) Σε οποιονδήποτε τρίτο κάνει αυθαίρετη χρήση τμήματος του ίδιου αγροκτήματος με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτό θα του επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα αποκλείεται επί πλέον και για μια τριετία από τη μίσθωση χώρου από τους παραπάνω προβλεπόμενους, ακόμα και εκείνους που στο μέλλον θα οριστούν στο ίδιο αγρόκτημα και για οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.

10.- Κατά την διεξαγωγή του φεστιβάλ με την ονομασία “Acheron- fest”, το οποίο διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής – Ποταμιάς με συνδιοργανωτή το Δήμο Σουλίου, οι εκμισθωτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

11.- Αν χρειαστεί ο χώρος, για οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου, οι εκμισθωτές, είναι υποχρεωμένοι, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, να παραχωρήσουν το χώρο. Επίσης αν απαιτηθεί η κατάληψη χώρου από το Δήμο, προκειμένου να υλοποιήσει δημοτικό έργο, οι εκμισθωτές, είναι υποχρεωμένοι, να απελευθερώσουν το συγκεκριμένο χώρο, εντός ενός μηνός, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση, με αναλογική μείωση του μισθώματος, σε σχέση με την καταλαμβανόμενη έκταση και την υπολειπόμενη διάρκεια της εκμίσθωσης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!