Άρση υγειονομικών μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην Θεσπρωτία

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσπρωτίας Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα...

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσπρωτίας Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α707-06-2010)
2.Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010).
3.Την αριθ. 407/38/7-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου»
4.Την υπ’αριθμ. 1/24-1-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 37/Β/ 2011) κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου.
5.Την υπ’ αριθμ. 5019/568/3-2-2011 απόφαση κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου περί Τοποθέτησης υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου
6.Την υπ’ αριθ. 35050/2247/30-5-2011 απόφαση κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Περιφερειάρχη»”
7.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 8 και 9 του ΒΔ 26-3-36 (Α 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων» β) Toάρθρο 4,5, 10, 11 και 12 του ΠΔ 138/1995 9Α 88) «μέτρα για την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων» γ) Την με αριθμό 258933/5-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995Α 88 ( Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» ΦΕΚ 1662/τΒ /18-8-2008) δ) Την 92/119/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου «για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων».
8.Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής «για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη»
9.Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη χώρα. Τη με αρ. πρωτ. ΚΥΑ 1677/65137/2016 (ΦΕΚ1639 Β”) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων των Κτηνοτρόφων, στα πλαίσια εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας, έτους 2016.
10.Με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 8176/06-12-2016 Απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην Π.Ε Θεσπρωτία λόγω εμφάνισης θετικού κρούσματος στην ΠΕ Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταργούμε τα υγειονομικά μετρά που επιβάλλαμε με την αριθμ.πρωτ. 8176/06-12-2016 απόφαση μας ,γιατί παύουν να ισχύουν οι λόγοι που επιβάλλαμε τα μέτρα.

Ο Δ/ντης Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
In this article

Join the Conversation