O M. Kάτσης για τους δασικούς χάρτες

Το ΥΠΕΝ από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017 προχώρησε στην ανάρτηση δασικών χαρτών σε 33 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, καλύπτοντας περίπου το 35% της έκτασής...

 Μείωση ύψους τέλους αντίρρησης (ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017))
 Ενημέρωση χαρτών με τα όρια των οικισμών (Εγκύκλιος 151590/331/06-02- 2017)
 Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017)

Β. Ρυθμίσεις που περιέχονται στην Τροπολογία που εγκρίθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου και Ενέργειας
 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά 45 ημέρες, σύνολο 105 ημέρες
 Στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποστέλλεται ο αναρτημένος δασικός χάρτης προς ενημέρωσή του και ο κυρωμένος χάρτης προς ενέργεια
 Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και δυνατότητα των ΕΠΕΑ (Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων) να εξετάζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων που εμφανίζονται σε αναδασωτέες περιοχές
 Εμφάνιση αναδασμών στους χάρτες

Συνημμένα επεξηγούνται αναλυτικά οι παραπάνω τέσσερις ρυθμίσεις

Γ. Ρυθμίσεις που είναι έτοιμες προς υλοποίηση

Yπάρχει προετοιμασία σχεδίου νόμου και υπουργικών αποφάσεων για τα θέματα:
 Αντιμετώπιση προφανών σφαλμάτων των δασικών χαρτών – Ενημέρωση χαρτών με τις νόμιμες πράξεις της διοίκησης  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και συγκρότηση επιτροπών αντιρρήσεων
 Ατέλεια των ΟΤΑ στην υποβολή αντιρρήσεων για δημοτικές εκτάσεις
 Λειτουργία Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου χάρτη για χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και προώθηση δραστηριοτήτων
 Προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη  Μείωση του κόστους εξαγοράς ή/και χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων
 Επιτρέπεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις
 Δεν απαιτείται η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκχερσωμένες εκτάσεις μεταξύ 1975-2007
 Αποδοχή ένορκων βεβαιώσεων για τη δυνατότητα εξαγοράς των προ 1975 εκτάσεων
 Αφαίρεση από την προστασία της δασικής νομοθεσίας των ιδιωτικών και των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων που είχαν χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδικές πριν το 2014.
 Παράταση εισαγωγής των οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους χάρτες μέχρι τη λήξη της ανάρτησης. Η προετοιμασία ρυθμίσεων για την προστασία της γεωργικής/αγροτικής δραστηριότητας καθώς και του συστήματος ενισχύσεων θα ολοκληρωθεί περαιτέρω σε επίπεδο διυπουργικής επιτροπής από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Ανάλυση ρυθμίσεων Τροπολογίας για Δασικούς χάρτες, 14/03/2017

Παράταση ανάρτησης και αντιρρήσεων Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε από τις 60 ημέρες στις 105 ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3889/2010. Η παράταση της προθεσμίας κρίνεται επιβεβλημένη καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών για την διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο και έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα για την παράταση της προθεσμίας αυτής. Ακόμη, για την διευκόλυνση των πολιτών εκδίδονται από το ΥΠΕΝ και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος διευκρινιστικές εγκύκλιοι για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, επομένως η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τον απαιτούμενο χρόνο για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση τους πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Αποστολή αναρτημένου χάρτη προς ενημέρωση και κυρωμένου χάρτη προς ενέργειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προτείνεται η υποχρέωση αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας προς ενημέρωση των οργανισμών και στη συνέχεια η αποστολή του κυρωμένου χάρτη προς ενέργεια, αφού ο δεύτερος χάρτης έχει οριστική διοικητική και αποδεικτική ισχύ. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ως πιο λυσιτελής αφού δίνεται χρόνος να εξετάσουν οι δύο οργανισμοί εάν προκύπτουν ζητήματα με τις εκτάσεις που αποφαίνονται στους χάρτες τα οποία άπτονται συγκεκριμένων λύσεων. Στη συνέχεια καθορίζεται η αποστολή στους δύο αυτούς φορείς του κυρωμένου χάρτη που μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται στην παρ.3 της προτεινόμενης τροπολογίας και κρίνεται αναγκαία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και ιδιοκτητριών ακινήτων καθώς αν ασκήσουν αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη επειδή θεωρούν ότι δεν παρουσιάζονται σωστά οι ιδιοκτησίες τους, οι εκτάσεις αυτές δεν θα συμπεριληφθούν στον κυρωμένο χάρτη που θα αποσταλεί στους ανωτέρω Οργανισμούς πριν να κριθούν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων.

Άρση αναδάσωσης

Ακόμη, προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 17 του νόμου καθώς κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με την πρόβλεψη εξαίρεσης από την κύρωση των δασικών χαρτών εκτάσεων που σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, και παρόλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί εντός ευρύτερα αναδασωτέων εκτάσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα διαφυλάξει θεσμικά το κύρος και την αξιοπιστία του προς κύρωση δασικού χάρτη, εξυπηρετώντας ταυτοχρόνως την ικανοποίηση των πολιτών στην εξασφάλιση της ιδιοκτησίας τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά την άμεση κήρυξη αναδάσωσης, συνήθως σε περιπτώσεις μεγαπυρκαγιών, η διοίκηση περιέλαβε μέσα σε ευρύτερα περιγράμματα που χαρακτήριζαν τις εκτάσεις ως αναδασωτέες και εκτάσεις που ποτέ δεν είχαν δασικό χαρακτήρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να δουν κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη την άλλης μορφής έκτασή τους ως αναδασωτέα, κάτι που δημιούργησε σύγχυση. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη να δοθεί οδηγία στη διοίκηση ώστε να εξαιρέσει αυτές και μόνο τις εκτάσεις από τον χαρακτηρισμό τους ως αναδασωτέων, για να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία της κατάρτισης των δασικών χαρτών, αλλά και οι πολίτες να μην αμφιβάλλουν για το περιεχόμενό τους. Τα διαλαμβανόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση δεν δεσμεύουν τους πολίτες να προσφύγουν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έναντι παντός δικαιώματός τους σε ότι αφορά τις λοιπές θεματικές πληροφορίες του δασικού χάρτη.

Εξέταση από τις ΕΠΕΑ του χαρακτήρα των εκτάσεων που εμφανίζονται στο υπόβαθρο αναδασωτέων

Προβλέπεται ότι οι ΕΠ.Ε.Α. θα αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες. Η πρόβλεψη αυτή είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εκτάσεων που ενώ περιλαμβάνονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες έχουν διαφορετική μορφή και συνδέεται με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης. Ακόμη, κατά την εξέταση των ως άνω αντιρρήσεων αν οι ΕΠ.Ε.Α αποφασίσουν την εξαίρεση από την υπαγωγή στον δασικό χάρτη εκτάσεων ως δάση ή δασικών, προβλέπεται ρητά η υποχρέωση γνωστοποίησης των αποφάσεων αυτών στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την άμεση συμπερίληψή των περιοχών αυτών στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του νόμου 998/1979 που προβλέπει την διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης απόφασης κήρυξης περιοχής ως αναδασωτέας. Η προτεινόμενη διαδικασία θα συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται τροποποίηση ή ανάκληση αποφάσεων αναδάσωσης διευκολύνοντας τους πολίτες και τις Δασικές Υπηρεσίες στο έργο τους. Επιπλέον, προστίθενται στα στοιχεία που διορθώνουν και συμπληρώνουν τον κυρωμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 δασικό χάρτη, εκτός από τις αποφάσεις επί των αντιρρήσεων των ΕΠ.Ε.Α., και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρ. 17 που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.

Εμφάνιση αναδασμών στο χάρτη

Τέλος, με την παρ. 7 προτείνεται η προσθήκη και των αναδασμών που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας στις διαδικασίες αποτύπωσης στον δασικό χάρτη. Η ως άνω προσθήκη θα συμβάλλει στην ορθότερη κατάρτιση των δασικών χαρτών καθώς θα αποτυπώνονται σε αυτούς και οι αναδασμοί.

In this article

Join the Conversation