Πρόεδρος ΑΡΩΓΗΣ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για του παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Από το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο...

Από το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018. (Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr).

Ωφελούμενες/οι της δράσης για τις 9 Δομές που προσφέρει το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ του Δήμου Σουλίου είναι οι μητέρες νηπίων (από 2,5 έως 4 ετών) και παιδιών (από 5 έως 12 ετών) για τα ΚΔΑΠ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – ΑΦΜ – ΑΜΚΑ (γονέων και παιδιών).
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016)
– Πιστοποιητικό γέννησης

Δικαιολογητικά απασχόλησης:
– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται: Βεβαίωση εργοδότη και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο.
– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα και σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε ή Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό της φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη απαιτούνται: Αντίγραφο Δελτίου Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ και Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης.
Εάν λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες, εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο., με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Από όλες τις άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμου και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Για την καλύτεροι εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, οι Υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου θα είναι στην διάθεση των πολιτών καθημερινά από ώρα 09:00 – 13:00 και θα δέχονται αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/05/2017.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2666024155. Οι ωφελούμενοι του Δήμου Αχέροντα θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς στον Παιδικό Σταθμό Χόϊκας και για τα ΚΔΑΠ στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Αχέροντα.


Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Αρωγή
Γώγος Ιωάννης

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!