18.000€ για την καταπολεμηση του δάκου στη Θεσπρωτία

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες...

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και αναδείχθηκε ανάδοχος η γεωπόνος Μαρία Πατσιούρα.

O δάκος της ελιάς είναι το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελαιοπαραγωγή. H ζηµιά που προκαλεί στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προφυλακτικά µέτρα, είναι δυνατό να υπερβεί το 50-60%.

H ζηµιά είναι ποσοτική και ποιοτική, γιατί υποβαθµίζει την ποιότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, καθώς και την ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου µε την αύξηση της οξύτητάς του. O δάκος είναι µια µικρή µύγα µήκους 4-5 χιλιοστών µε κεφαλή ξαν- θοκίτρινη. T α µάτια της έχουν πράσινες µεταλλικές ανταύγειες, ο θώρακας έχει χρώµα κιτρινοκαφέ και η κοιλιά της είναι καστανοκί- τρινη. Tα φτερά της είναι διαφανή µε µια µικρή καστανή κηλίδα στην κορυφή.

Τρέφεται αποκλειστικά από τον καρπό της ελιάς. Όλες οι ποικιλίες γενικά προσβάλλονται από το δάκο, άλλες σε µικρότερο και άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό.

In this article

Join the Conversation