Ερώτηση Γιόγιακα για την αναστολή τακτικών ορθοπεδικών χειρουργείων στο Γ.Ν. Ιωαννίνων

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» αποφάσισε τη διενέργεια μόνο των έκτακτων χειρουργείων που αφορούν ορθοπεδικά περιστατικά για τους μήνες Ιούλιο και...

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» αποφάσισε τη διενέργεια μόνο των έκτακτων χειρουργείων που αφορούν ορθοπεδικά περιστατικά για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται η υπέρβαση του ορίου της μηνιαίας δαπάνης ορθοπεδικού υλικού για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων περιστατικών – ύψους 90.000 ευρώ – όπως αυτή είχε οριστεί με παρελθούσα απόφαση του Δ.Σ..

Αν και η εισαγωγή κλειστών και κατά τμήμα προϋπολογισμών είναι αναγκαία για τον εξορθολογισμό των νοσοκομειακών δαπανών, επιβάλλεται αυτοί να βασίζονται σε έγκυρα πραγματικά στοιχεία υγειονομικών αναγκών, συγκριτικής αποτελεσματικότητας και προσδιορισμού του πραγματικού κόστους των νοσοκομειακών υπηρεσιών, έτσι ώστε η αξία τους να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβειά τους.

Η δημόσια υγεία, έχοντας ως βασικούς σκοπούς την καθολική κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών και τον εξορθολογισμό των οικονομικών της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, πρέπει να υιοθετεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγίες πολιτικής υγείας, μεταξύ άλλων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Health 2020: A European Framework Supporting Action Αcross Government and Society for Health and Well-Being) σχετικά με τη λειτουργία των Εθνικών Συστημάτων Υγείας με όρους: α. αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, β. αποτελεσματικότητας στη φροντίδα υγείας, γ. ισότητας στην παροχή φροντίδας και δ. βιωσιμότητας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Με ποιο τρόπο/μέθοδο ορίστηκε το ανώτερο όριο μηνιαίας δαπάνης για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ορθοπεδικών περιστατικών (π.χ. αποδοχή εισήγησης του οικείου τμήματος, συγκριτική αξιολόγηση αντίστοιχης δαπάνης σε νοσοκομεία ανάλογης επισκεψιμότητας),
– Αν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις της μετάθεσης των τακτικών χειρουργικών ορθοπεδικών περιστατικών στους ασθενείς αλλά και στις σχετικές δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
– Εάν και τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια (6η) ΥΠΕ για να εξυπηρετήσει τακτικά ορθοπεδικά περιστατικά ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
In this article

Join the Conversation