Ερώτηση Β.Γιόγιακα για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με οφειλές και σοβαρό πρόβλημα αναπηρίας

Για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με αναπηρία 80% και πάνω που έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, εφόσον αυτοί πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές...

Για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με αναπηρία 80% και πάνω που έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, εφόσον αυτοί πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τουλάχιστον 20 χρόνια, ρωτά ο Βασίλης Γιόγιακας την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να δοθεί στους ασφαλισμένους αυτούς σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορες, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί.

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένους οφειλέτες με σοβαρό πρόβλημα αναπηρίας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης, μόνον αν το οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων. Το ποσό αυτό, προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40. Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Με την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας το σύνολο της οφειλής καθίσταται ληξιπρόθεσμο και η συνταξιοδότηση ξεκινά από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης η οποία αναπροσαρμόζεται με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις κατά την ημερομηνία εξόφλησής της. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνταξιοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα. Το ζήτημα της τροποποίησης των όρων καταβολής σύνταξης σε ασφαλισμένους οι οποίοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω οφειλών, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τουλάχιστον 20 χρόνια, έχει τεθεί τον τελευταίο χρόνο από θεσμικούς φορείς προς τον ΟΑΕΕ και το αρμόδιο Υπουργείο. Ενδεικτικά η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχει υποβάλει πρόταση, για τους ασφαλισμένους με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ, ηλικίας 67 ετών και με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, χορήγησης σύνταξης ανάλογης με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί και, εφόσον εξοφληθεί πλήρως η οφειλή, ανάλογη προσαύξηση της σύνταξης. Η αδυναμία συνταξιοδότησης έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για εκείνους τους ασφαλισμένους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί με σοβαρή αναπηρία (>80%) και επωμίζονται, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας. Σημειώνεται ότι τα άτομα με αναπηρία πλήττονται κατ’ εξοχήν από την περικοπή προνοιακών επιδομάτων, τις έμμεσες και άμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις και την πλημμελή παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα, πολύ περισσότερο όταν αυτοί δε διαθέτουν άλλες, στοιχειωδώς επαρκείς, πηγές εισοδήματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

Εάν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης, σε ασφαλισμένους οφειλέτες με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 67 ετών με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, σύνταξης ανάλογης με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί. Εναλλακτικά, αν προτίθεται να αυξήσει τις μηνιαίες δόσεις παρακράτησης της οφειλής από τη σύνταξη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!