432 θέσεις εμπόρων για τον Λάμποβο. Θέσεις και τιμές. Όλες οι λεπτομέρειες για την παλαιότερη εμποροπανήγυρη της Ηπείρου

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 190/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ...

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 80,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.

β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

Στο χώρο πριν το ΚΤΕΛ, θα τοποθετηθούν τουαλέτες ( W.C ) κοντέινερ. Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από την ημερομηνία η οποία θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών , με ευθύνη του εργολήπτη.

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β. Δ. 24-9/20-10-58 «δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών», καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Ο χώρος θα διατεθεί σε:
α) επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Οι αιτήσεις των ανωτέρω , θα υποβληθούν στα γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, από 4/9/2016 έως και 15/9/2016 και θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).

Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση: Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς) Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους . Έναρξη από την εφορεία. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα. Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή. Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2666024155 & 2666360104

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!