Διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή ομβροδεξαμενών

Εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη- προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τα...

Εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη- προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117, και 95 του Νόμου 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ’’ .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Σουλίου Προϋπολογισμού: είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (29.800,00 €) με Φ.Π.Α 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας (Κ. Καραμανλή 178 Παραμυθιά).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: [Α] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και [Β] ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Η δαπάνη ανέρχεται σε 23.795,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 481,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 26/04/2018).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 21/09/2017 ημέρα Πέμπτη . Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κολιούση Χριστίνα.

In this article

Join the Conversation