Διαγωνισμός 65.000€ για την προμήθεια τροφίμων

Η δημοτική αρχή, αποφάσισε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων 2018» του Δήμου Σουλίου ,συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 65.267,64 €, για χρονικό...

Η δημοτική αρχή, αποφάσισε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων 2018» του Δήμου Σουλίου ,συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 65.267,64 €, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 ή η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα οπωροκηπευτικά και τα κρέατα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κ.λ.π.) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Κ. Καραμανλή 179, 46200 Παραμυθιά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimossouliou.gov.gr.

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος Παραμυθιάς όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2666360131, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ημερομηνίες παραλαβης φακέλων καθώς και της διενέργειας του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν σύντομα.

In this article

Join the Conversation