Μέχρι την Τρίτη οι προσφορές για τον διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 65.000€

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων 2018» του Δήμου Σουλίου συνολικού προϋπολογισμού 65.267,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης...

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων 2018» του Δήμου Σουλίου συνολικού προϋπολογισμού 65.267,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 ή η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα οπωροκηπευτικά και τα κρέατα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην οδό Κ. Καραμανλή 179 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, ή στο τηλέφωνο 2666360131 (κ. Ντάγκα Ελένη).

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ.

In this article

Join the Conversation