Προσκληση ενδιαφέροντος για εργολήπτες και μελετητών δημοσιων έργων

Ο Δήμος Σουλίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερόμενων μελετητών, εργοληπτών δημοσίων έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες...

Ο Δήμος Σουλίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερόμενων μελετητών, εργοληπτών δημοσίων έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για το έτος 2018, καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών, εργοληπτών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΕΡΓΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Β. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1- Χωροταξικές & ρυθμιστικές μελέτες
2- πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες
3- οικονομικές μελέτες
4- κοινωνικές μελέτες
5- μελέτες οργάνωσης & επιχειρησιακής έρευνας
6- αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
7- ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών & εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου)
8- Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων & μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
9- μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές- ηλεκτρονικές
10- μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες
12- μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
13- μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων)
14- ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας)
15- βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας)
16- μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)
17- χημικές μελέτες και έρευνες
20- γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες
21- γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
22- εδαφολογικές μελέτες και έρευνες
23- γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
24- δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών & ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών)
25- μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
27- περιβαλλοντικές μελέτες 28- μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

να υποβάλουν τη σχετική (συνημμένη) αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 178- τηλ. 2666360106) το αργότερο μέχρι και 29/01/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου ή εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ/ Περιφερειακά Μητρώα), το οποίο να είναι σε ισχύ. Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016» είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

In this article

Join the Conversation