Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων 217.000€

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την...

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα το κριτήριο κατακύρωσης, για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν λιπαντικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 25/2017 Μελέτης. Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (Diesel, βενζίνη Super, βενζίνη Αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ., την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5, 09132100-4, 09132000-3, 09134100-8,24951000-5,24951200-7.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 216.752,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας και υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 15/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1% χωρίς ΦΠΑ, είτε επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, είτε ανά ομάδα του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά.

Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360131 (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ντάγκα Ελένη).

In this article

Join the Conversation