Η δημοτική αρχή για το Κέντρο Κοινότητας

Στο Δήμο Σουλίου, λειτουργεί από 2/11/2017 το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One stop shop», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο...

Στο Δήμο Σουλίου, λειτουργεί από 2/11/2017 το Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το βασικό πυρήνα διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One stop shop», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελεί μια δράση ομπρέλα, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν περαιτέρω.

Ο Δήμος είναι δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5002253) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
– Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
– Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
– Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
– να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
– να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
– να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΚΕΑ, από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών,
– να συνεργάζεται και να παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα
γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του,
– να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
– να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
– να συγκεντρώνει και να διανέμει αγαθά,
– να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού,
– να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΚΕΑ, καθώς και τα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.


In this article

Join the Conversation