Σε δημοπρασία, 3 δημοτικές εκτάσεις

Την εκμίσθωση με δημοπρασία 3 δημοτικών εκτάσεων σε Χόικα και Ξηρολοφο, αποφάσισε η δημοτική αρχή. Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε: Την εκμίσθωση με δημοπρασία, τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού, <4132,74> τ.μ.,...

Την εκμίσθωση με δημοπρασία 3 δημοτικών εκτάσεων σε Χόικα και Ξηρολοφο, αποφάσισε η δημοτική αρχή. Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε:

Την εκμίσθωση με δημοπρασία, τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού, <4132,74> τ.μ., από το με αριθμό εκατόν ογδόντα επτά άλφα <187/α> τεμάχιο Βοσκή – κοινή, συνολικής έκτασης <3854,758> στρεμμάτων, της κτηματικής περιοχής Τοπ. Κοιν. Χόικας του Δήμου Σουλίου, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Την εκμίσθωση με δημοπρασία, τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ένα τετραγωνικών μέτρων και ενενήντα δύο εκατοστών <4201,92> τ.μ., από το με αριθμό εκατόν ογδόντα επτά άλφα <187/α> τεμάχιο Βοσκή – κοινή, συνολικής έκτασης <3854,758> στρεμμάτων, της κτηματικής περιοχής Τοπ. Κοιν. Χόικας του Δήμου Σουλίου, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Την εκμίσθωση με δημοπρασία, τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων <4000,01> τ.μ., από το με τετρακόσια είκοσι δύο <422> τεμάχιο (κοινοτικό βοειδολίβαδο), στη θέση “ΣΤΕΝΑΖΙ” συνολικής έκτασης <98.950> στρεμμάτων, διανομής 1930, της κτηματικής περιοχής Τοπ. Κοιν. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ του Δήμου Σουλίου, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Η εκμίσθωση τωνς ανωτέρω δημοτικων έκτασεων θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

In this article

Join the Conversation