Το πρακτικό της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο για την διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό Αγ. Δονάτου

12o ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας τμήματος δημοτικής οδού, λόγω επικινδυνότητας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, δήμαρχο, κ. Μπραΐμη- Μπότση...

12o ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας τμήματος δημοτικής οδού, λόγω επικινδυνότητας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, δήμαρχο, κ. Μπραΐμη- Μπότση Σταυρούλα, η οποία εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που έπληξαν πρόσφατα τον Δήμο Σουλίου και ειδικότερα την Τ.Κ Παραμυθιάς είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών καταστροφών στα δίκτυα υποδομών της περιοχής.

Ειδικότερα:

Στην οδό Αγίου Δονάτου και ειδικότερα στο τμήμα από την διασταύρωση με την οδό Σαμουήλ ως και τον κόμβο Γαλατά. Προκλήθηκαν πτώσεις βράχων και χωμάτων στο κατάστρωμα της οδού. Πτώσεις δέντρων (πεύκων). Επίσης σε όλο το μήκος του προαναφερθέντος τμήματος της οδού υπάρχει κίνδυνος πτώσης βράχων καθώς και κατολισθήσεων. Σημαντικός αριθμός δέντρων έχουν υποστεί μη ανατρέψιμη ζημιά και τα οποία έχουν επικίνδυνη κλίση και απαιτείται η άμεση λήψη ενεργειών σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία για την απομάκρυνση αυτών (κοπή – κλάδευση).

Σε τμήμα οδού στην περιοχή Αγίου Δονάτου και ειδικότερα από διασταύρωση προς Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου έως οικία Ράπτη Κώστα έχει προκληθεί καταστροφή του οδοστρώματος λόγω κατολίσθησης καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου προχώρησαν στην απομάκρυνση των φερτών υλικών (χώματα) –  βράχων και δέντρων από το κατάστρωμα οδών και προχώρησαν στην τοποθέτηση σήμανσης και εμποδίων προκειμένου να αποφευχθεί η διέλευση των οχημάτων.

Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ατυχημάτων και πρόκλησης ζημιών σε διερχόμενα οχήματα εισηγούμαστε την διακοπή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς μέχρι να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να αρθούν οι λόγοι διακοπής της κυκλοφορίας.

Ήδη για το θέμα, έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από τη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς, καθώς και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Θέτω υπόψη σας την αριθμ. 7/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, καθώς και την αριθμ. 9 /2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την γραπτή εισήγηση της δημάρχου κ. Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 7/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, καθώς και την αριθμ. 9 /2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 80 του N. 3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:

1.-Στην οδό Αγίου Δονάτου και ειδικότερα στο τμήμα από την διασταύρωση με την οδό Σαμουήλ ως και τον κόμβο Γαλατά.

2.-Σε τμήμα οδού στην περιοχή Αγίου Δονάτου και ειδικότερα από διασταύρωση προς Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου έως οικία Ράπτη Κώστα, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι ατυχημάτων και πρόκλησης ζημιών σε διερχόμενα οχήματα, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να αρθούν οι λόγοι διακοπής της κυκλοφορίας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!