Το Αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ.κ Τίτου

Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀντηχεῖ χαρμόσυνα σέ ὅλο τόν κόσμο. Τό ἀναγγέλλει ὁ ἄγγελος μπροστά στόν ἄδειο Τάφο, «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Τό ἠχολογοῦν οἰ καμπάνες...

Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀντηχεῖ χαρμόσυνα σέ ὅλο τόν κόσμο.

Τό ἀναγγέλλει ὁ ἄγγελος μπροστά στόν ἄδειο Τάφο, «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Τό ἠχολογοῦν οἰ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν, τό ὁμολογεῖ θριαμβευτικά ἡ φωνή τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, «Χ ρ ι σ τ ό ς Ἀ ν έ σ τ η».

Καί αὐτή ἡ φωνή γίνεται μήνυμα χαρᾶς καί ἐλπίδας σ’ ὅλο τόν κόσμο, διότι:

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δείχνει τήν ἔνδοξη καί δυναμική παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Δείχνει ὅτι ὁ Θεός δέχθηκε ὁ ἴδιος νά πτωχεύσῃ γιά νά πλουτίσῃ ἐμᾶς. Δέχθηκε νά χαμηλώσῃ στά κατώτατα τῆς γῆς, γιά νά μᾶς παρουσιάσῃ μπροστά στήν δικαιοσύνη του ἀθώους. Καί ἔτσι ἔδειξε καί δείχνει σέ ὅλους, ὅτι αὐτός μοναδικά εἶναι ὁ ὑπάρχων, πού δέν μπορεῖ νά τόν καταργήσῃ οὔτε χρόνος οὔτε ἀνθρώπινη σοφία, οὔτε δύναμη δυναστῶν, διότι εἶναι αὐτός «τά πάντα ἐν πᾶσι».

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του κατήργησε τόν θάνατο. Ὁ θάνατος ὁ πνευματικός τοῦ ἀνθρώπου, πού σημαίνει τόν χωρισμό του ἀπό τόν Θεό, παρεισέδυσε στόν κόσμο μέ τήν ἁμαρτία. Ἡ ἐλπίδα τῆς ζωῆς, πού βρίσκεται φυσικά μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, θά ἦταν μιά γιά πάντα χαμένη, χωρίς τήν λυτρωτική θυσία τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή του.

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του ἐνέκρωσε τήν ἔχθρα ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο καί ἐπανέφερε τόν ἄνθρωπο στήν πρώτη του υἱοθεσία καί δόξα. Ἀκόμη ἔβγαλε τήν ἔχθρα ἀπό τήν ψυχή τῶν πιστῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σκόρπισε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη στήν γῆ. Καί αὐτά τά οὐράνια δῶρα τά ἔδωσε ἀμέσως μετά τήν ἀνάσταση ὁ Χριστός στούς μαθητές του λέγοντας, «χαίρεται», καί «εἰρήνη ὑμῖν», καί ἔδειξε ἔτσι ὅτι αὐτός εἶναι μοναδικά ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη καί ὅτι χωρίς αὐτόν δέν ὑπάρχει οὔτε ἀληθινή χαρά, οὔτε ἀληθινή εἰρήνη.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χροστοῦ ἐθριάμβευσε ἡ ἀλήθεια. Καί ἡ ἀλήθεια ἡ μία καί μοναδική, ἡ ἀναλλοίωτη καί αἰώνια εἶναι μόνο ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του ἀνόρθωσε καί ἀφθαρτοποίησε τό ἀνθρώπινο γένος, διότι ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή του εἶναι ἡ άνάσταση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἄνοδός του εἰς τήν αἰώνια δόξα τοῦ Θεοῦ.

Συνοψίζοντας αὐτές τίς αἰώνιες χριστιανικές ἀλήθειες σέ ἕνα μήνυμα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, φωνάζει σέ ὅλο τόν ταραγμένο καί ταλαιπωρημένο κόσμο σήμερα. Ἀδελφοί, ὁ ἀναστημένος Χριστός, εἶναι ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί κριτής ὅλου τοῦ κόσμου, στόν ὁποῖο ὅλοι σύντομα θά κληθοῦμε νά δώσουμε λόγο.

Τό Κράτος του δέν μπορεῖ νά καταργήσῃ καμιά δύναμη, διότι αὐτός εἶναι ὁ μόνος παντοδύναμος ἐξουσιαστής τῶν πάντων, πού κατήργησε τό κράτος τοῦ θανάτου.

Ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀλήθεια, δέν μποροῦν νά ἔλθουν καί νά ἐπικρατήσουν στόν κόσμο παρά μόνο μέ τόν ἀναστημένο Χριστό.

Ἔτσι μοναδική ἐλπίδα γιά τήν ἀνόρθωση καί τήν σωτηρία τοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Τήν μεγάλη λοιπόν αὐτή ἡμέρα τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐκφράζοντας τήν πίστη μας καί τήν βεβαία ἐλπίδα μας κι’ ἐμεῖς στόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Χριστό ἄς ἀναφωνήσουμε μέ ὅλη μας τήν δύναμη « ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ».

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας

Τ ί τ ο ς.

In this article

Join the Conversation