Το μπαλάκι στις υπηρεσίες πετάει ο Τοσκας, σε ερώτηση Γιόγιακα για την αφαίρεση οργανικών θέσεων από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σε ερώτηση αν θα αφαιρεθούν 5 οργανικές θέσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας για να στελεχωθεί η Τροχαία της Ιόνιας Οδού στην Άρτα.

Στις αρμόδιες υπηρεσίες πετάει το μπαλάκι ο κύριος Τόσκας στην ερώτηση αν θα αφαιρεθούν 5 οργανικές θέσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας για να στελεχωθεί η Τροχαία της Ιόνιας Οδού στην Άρτα.

Δειτε την απαντηση, στα πλαισια του κοινοβουλευτικού  ελέγχου, μετά απο σχετική ερωτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα:

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  μέσου  κοινοβουλευτικού  ελέγχου,  γνωρίζεται  ότι,  ηουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και ηαναβάθμιση της ποιότητας της αστυνόμευσης όλων των περιοχών, δεν εξαρτάται απόαποσπασματικές, τοπικής εμβέλειας παρεμβάσεις, αλλά από ένα συνολικό, συστηματικό καιυπεύθυνο  σχεδιασμό  της  οργανωτικής  δομής  των  αστυνομικών  Υπηρεσιών  ανά  τηνεπικράτεια,  καθώς  καιαπό  την  ορθολογικότερη  και  αποδοτικότερη  διαχείριση  τουανθρώπινου  δυναμικού  και  του  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού.

Στην  κατεύθυνση  αυτήλειτουργεί η ήδη υλοποιούμενη αναδιοργάνωση-αναδιάταξη όλων των περιφερειακώνΥπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’-14),ως αυτό τροποποιήθηκεαπό το π.δ.46/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’-87) και ισχύει].Ειδικότερα,σε  ό,τι  αφορά  στηνεύρυθμη,  συντονισμένη  καιαποτελεσματικήλειτουργία  τουιδρυθέντος,στη  Διεύθυνση  Αστυνομίας  Άρταςκαι  σύμφωνα  με  τιςπροαναφερόμενες  διατάξεις,Γ ́  ΤμήματοςΤροχαίας  Αυτοκινητοδρόμων  Αντιρρίου-Ιωαννίνων,σημειώνεται  ότι  με  γνώμονα  τη βέλτιστητροχονομική  αστυνόμευση  τωνπεριοχών δικαιοδοσίαςαυτού, το ζήτημα τηςτοπικήςαρμοδιότηταςκαι της κατανομής τωνοργανικών θέσεωναστυνομικού προσωπικού γενικώνκαθηκόντων και ειδικών φρουρώναποτελείαντικείμενο εξέτασης,συνεκτιμώντας όλες τις τυχόν κατατιθέμενες προτάσεις τωναρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών.Πέραν  τούτου,  επισημαίνεται  ότι,  στην  όλη  προσπάθεια  για  την  πλέον  επαρκήστελέχωση  των  περιφερειακών  αστυνομικών  Υπηρεσιών  με  ανθρώπινο  δυναμικόαξιοποιούνται  όλες  οι  παρεχόμενες  δυνατότητες,  λαμβανόμενων  υπόψη  των  ειδικώνπροβλέψεων  του  κανονιστικού  πλαισίου  που  διέπει  τις  μεταθέσεις  και  τις  εν  γένειμετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίαςκαταβάλλει ιδιαίτεραεντατική προσπάθεια για τη βέλτιστη δυνατή αστυνόμευση όλων των, ανά την επικράτεια,περιοχών, μέσω της ισομερούς και ισόρροπης κατανομής του προσωπικού σε όλες τις κεντρικές  και  περιφερειακές  Υπηρεσίες  του  Σώματος,  ώστε  αυτές  να  λειτουργούν  σεικανοποιητικό  επίπεδο,  για  την  παροχή  ποιοτικών  υπηρεσιών  στους  πολίτες,προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακέςανάγκες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 τουπ.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό ΔιευθυντήΗπείρου, καθώς και στον Διευθυντήτης Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας να αποσπούντο  προσωπικό  τους  μέχρι  το  βαθμό  του  Αστυνόμου  Α ́,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτευπηρεσιακές ανάγκες

In this article

Join the Conversation