Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος – ψυχρής ασφάλτου

H Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες : ΟΜΑΔΑ 1. Έτοιμο Σκυρόδεμα,...

H Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1. Έτοιμο Σκυρόδεμα, συνολικού προϋπολογισμού 59.966,40 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2. Ψυχρή Άσφαλτο, συνολικού προϋπολογισμού 3.955,60 € με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (63.922,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9η Μαΐου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 46200) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σ

το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σουλίου, αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Ντάγκα Ελένη, τηλέφωνο: 2666360131, email: [email protected]

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!