Ανεξάρτητη Κινηση Εργαζομένων ΟΤΑ: Το ΔΣ του συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας να μας ενημερώσει για την Αξιολόγηση

H Ανεξάρτητη Κινηση Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτιας, καλεί το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας να μας ενημερώσει για την Εφαρμογή Διαδικασίας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις...

H Ανεξάρτητη Κινηση Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτιας, καλεί το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας να μας ενημερώσει για την Εφαρμογή Διαδικασίας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ πάνω στο Θέμα της Αξιολόγησης, σύμφωνα με το παρακάτω ΔΤ της ΑΔΕΔΥ:

Απεργούμε-Απέχουμε από τις διαδικασίες διαμόρφωσηςτου ηλεκτρονικού μητρώου αξιολόγησης.

Η  κα Όλγα    Γεροβα  σίλη  με  εγκύκλιοτης  υπ’  αριθμ.:Δ ΙΔΑΔ/  Φ.2/27/οικ.10178/14-3 -2018  (ΑΔΑ:78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6)  καλεί  τις υπηρεσίες  σε  όλο  το  Δημόσιο  να  ολοκληρώσουν  την  καταγραφή  όλων  των Δημοσίων Υπαλλήλωνπου εντάσσονται στην αξιολόγηση του κ. Βερναρδάκη και ναδιαμορφώσουν τομητρώο αξιολόγησης των υπαλλήλων, ηλεκτρονικά.

Για  το   νσκοπό  αυτό  σε  πολλές  υπηρεσίεςείτε   ζητούνται  από  τουςυπαλλήλους στοιχεία(π.χ.:Α.Φ.Μ.),είτε οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουντο μητρώο από τους φακέλους των υπαλλήλων.

Η Εκτελεστική Επιτροπήτης Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασίααποτελεί πράξη που αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης και θα αποτελέσει τη βάση  για  να  προχωρήσει  η  ηλεκτρονική  αξιολόγηση,όπως  δεσμεύτηκε η κυβέρνησημε  τα  προαπαιτούμενα  της  3ηςαξιολόγησης  του  μνημονίου  τονΙανουάριο του2018.

Αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή της αξιολόγησης στοΔημόσιο με βάση τον Νόμο Βερναρδάκη την οποία απέρριψαν στην πλειοψηφία τουςοι Δημόσιοι Υπάλληλοι το 2017 μετη μαζική τους συμμετοχή στην Απεργία-Α ποχήπου κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Με δεδομένοότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επαναπροκήρυξε  Απεργία-Α ποχή από όλεςτις διαδικασίες αξιολόγησης και για το 2018καλεί τους Δημοσίους Υπαλλήλουςνα μην δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί(π.χ.:Α.Φ.Μ.)σε εφαρμογή της εγκυκλίουμε  αριθμ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018(ΑΔΑ:  78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6)  για τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου αξιολόγησης όσο και τουςυπαλλήλους που τους ανατίθεται το έργο της καταγραφής και διαμόρφωσης του μητρώου και  να  δηλώσουν  συμμετοχή  στην  Απεργία-Α ποχή  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,απέχοντας από το συγκεκριμένο έργο.

Οι  υπάλληλοι  που  δηλώνουν  συμμετοχή  στην  Απεργία-Αποχή  από  τηναξιολόγηση  καλύπτονταιπλήρωςαπό  την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.και  δεν  έχουν  καμία υποχρέωση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.Καλούμε τα Σωματείακαι τις Ομοσπονδίες για να ενημερώσουν άμεσα με όλα τα μέτρα τους συναδέλφους και να οργανώσουν τη μαζικήσυμμετοχή όλωνστην Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!