Σε διαβούλευση ο κανονισμός χρήσης των τοπικών περιπτέρων. Διαβάστε όλο το προσχέδιο

Οι πολίτες και οι φορείς που επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους για τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων που ακολουθεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): [email protected] ή εγγράφως στο...

Εκτός του Δήμου Σουλίου, καμία άλλη αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Σουλίου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Το γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών που χορηγεί τις απαραίτητες άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

β) Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για την είσπραξη των αναλογούντων τελών και προστίμων -εφόσον επιβάλλονται- που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ) Το τμήμα εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα και χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου, καθώς επίσης είναι υπεύθυνο για τις σχετικές διαδικασίες εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προβαίνει σε ελέγχους των εγκαταστάσεων ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και προβαίνει σε ελέγχους των παραβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με πράσινο. Δεν θα εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων σε νησίδες, πεζόδρομους. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων και τοπογραφικού διαγράμματος από τον ενδιαφερόμενο, όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της ίδιας υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ 52138/03 (Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας Διαφήμισης») Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (<5-8oC) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.

Τύπος και διαστάσεις σώματος περιπτέρων

Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των νέων περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:

Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του κουβούκλιου του περιπτέρου: 2,00μ. Χ2,00μ. (μήκος Χ πλάτος) Συνεπώς μέγιστη επιφάνεια κουβούκλιου 4,00 τ.μ. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φτάνει τα 2,60μ. προσμετρούμενο ως εξής: – βάση από σκυρόδεμα (ύψους 0,10μ.) – ύψος από βάση μέχρι θυρίδες 0,90μ.- ύψος από βάση θυρίδας μέχρι στέγη 1,40μ.- ύψος κωνικής στέγης 0,20μ. Θυρίδες συναλλαγών: περιμετρικά και στις 4 παρειές του κουβούκλιου κατασκευάζονται 4 θυρίδες, εκ των οποίων οι τρείς χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές με το κοινό ενώ η άλλη για θύρα. Ράφια: απαγορεύεται να προεξέχουν πέραν των μέγιστων καθορισμένων διαστάσεων δηλαδή 2,00Χ2,00μ. Τέντες: επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη αποκλειστικά επί του περιπτέρου –χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εξωτερικά του κουβουκλίου. Η μέγιστη απόσταση προεξοχής από τις εξωτερικές παρειές του κουβούκλιου ορίζεται σε 1,50μ. σε οριζόντια προβολή, τηρούμενης και της απόστασης των 0,50μ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή. Διαφημίσεις: Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως προβλέπονται από την ΚΥΑ 52138/03 και τον Ν. 2946/2001. Ρολά για ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών ασφαλείας κατασκευασμένα εντός των καθορισμένων διαστάσεων.

Υλικά κατασκευής: – Η βάση (ύψους 0,10μ.) κατασκευάζεται από σκυρόδεμα. – Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. – Τα στοιχεία πλήρωσης αυτού θα είναι πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά, ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass – Χρωματισμός: Μπεζ.

Τα κουβούκλια υφιστάμενων περιπτέρων διατηρούν τις διαστάσεις τους, αποκλειστικά και μόνον ως προς το κουβούκλιο. Τα υπόλοιπα στοιχεία (τέντες, εξοπλισμοί κ.α.) συμμορφώνονται ως ανωτέρω. **Διαστάσεις που ξεπερνούν τις μέγιστες επιτρεπόμενες θα θεωρούνται αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. ** Απαγορεύεται κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου. ** Η δαπάνη κατασκευής ή προσαρμογή υφισταμένων περιπτέρων βαρύνει τον δικαιούχο.

Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

O μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος για κάθε περίπτερο ανέρχεται σε 12,25τ.μ. και αναλύεται ως εξής: -Κυρίως σώμα περιπτέρου (κουβούκλιο) μέγιστο: 4τ.μ. -Κυρίως σώμα περιπτέρου (κουβούκλιο) και προστέγασμα (τέντα), μέγιστο: 12,25τ.μ. -Tα επιτρεπόμενα στοιχεία (ψυγείο αναψυκτικών, ψυγείο παγωτών και 2 στάντ) τοποθετούνται εντός του προστεγάσματος (τέντα), ο ελεύθερος χώρος μεταξύ αυτών (διάδρομοι) χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση πελατών και επομένως λογίζεται στην παραχωρούμενη κοινόχρηστη επιφάνεια . Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών θα εξετάζεται και θα εκδίδεται άδεια μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Οικονομικών και του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας και την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η λειτουργικότητα και η αισθητική του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου.

Μέγιστος αριθμός ψυγείων και στάντ ανά περίπτερο – επιτρεπόμενη διάταξη

1.Ο μέγιστος αριθμών ψυγείων που επιτρέπεται να τοποθετηθεί, είναι δύο (2), εκ των οποίων το ένα ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35Χ0,60μ. και το άλλο ψυγείο νερών/αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων 1,35Χ0,60μ. επίσης. Δηλαδή, σε τυχαίο παράδειγμα που τοποθετούνται και τα δύο αυτά ψυγεία η συνολική επιφάνεια κάλυψης ανέρχεται σε : 1,35Χ0,60=0,81τ.μ. και 1,35Χ0,60=0,81τ.μ. συνεπώς 0,81+0,81= 1,62τ.μ. συνολικά. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) στάντ πώλησης εντύπων με μέγιστες διαστάσεις έκαστου :1,00μ. Χ 0,60μ.(ύψος Χ πλάτος). Δηλαδή, σε τυχαίο παράδειγμα που τοποθετούνται και τα δύο στάντ η συνολική επιφάνεια κάλυψης ανέρχεται σε : 1,00Χ0,60=0,60τ.μ. και 1,00Χ0,60=0,60τ.μ. συνεπώς 0,60+60= 1,20τ.μ. συνολικά. **Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης από ψυγείο αναψυκτικών, ψυγείο παγωτών και 2 στάντ εντύπων ανέρχεται σε: 1,62+1,20= 2,82 τ.μ. Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος θα προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση πελατών και λογίζεται ως χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου. **Τα στοιχεία αυτά (ψυγεία και στάντ) σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου **Τα ψυγεία και στάντ τοποθετούνται σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου και με τρόπο τέτοιο που δεν δυσχεραίνουν τη διάβαση προς παρακείμενα καταστήματα ή οικίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγονται μικρότερες διαστάσεις εξοπλισμών και ζητείται η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη διάταξη.

Άδεια κοινόχρηστου χώρου – υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κατάληψης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1080 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Σουλίου απευθυνόμενος στο Τμήμα Εσόδων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον Δεκεμβρίου κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου. Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει να καταθέσει : 1. Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. 2. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σουλίου» 4. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου ή βεβαίωση νομίμου ρυθμίσεως της. 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο η υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουμένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος των διατάξεων του Ν.1080/80.

Διοικητικές και άλλες κυρώσεις

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις υπηρεσίες του Δήμου και την Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλυτέρου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (Β.Δ. 24.9/20-10-58, αντικ. από άρ. 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ-125 Α’ και παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α’). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα 5, 6, 8, 9 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον τύπον και τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται με μέριμνα του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων.

Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014. Οι θέσεις των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων του Δήμου Σουλίου εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την λήψη νεότερης επί του αυτού αντικειμένου απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4093/2012 άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ.ΣΤ2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που ήδη λειτουργούν πριν από το Ν.4093/2012 καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αρχίζει να καταβάλλεται στο Δήμο από 1-1-2014 από το πρόσωπο επ΄ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς της, πριν από το Ν.4093/2012. Οι εκδοθείσες πριν το Ν.4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δε θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή τους διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του Ν.1044/19 είτε βάσει κληρονομικής διαδοχής.

Παραχώρηση Θέσεων Λειτουργίας Περιπτέρων

Oι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων χορηγούνται από τους Δήμους, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 ως ακολούθως: Α. To 30% των θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολυτέκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών. Β. Το δικαίωμα χρήσης των λοιπών θέσεων παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών των Δήμων. Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.3 του Ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου. Η παραχώρηση περιπτέρου σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνους γίνεται με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους, και η παραχώρηση των λοιπών θέσεων γίνεται με δημοπρασία εντός τριμήνου από το χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ. Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ως δικαιούχο ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο. Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά: α. το όνομα του παραχωρησιούχου. β. η διάρκεια της παραχώρησης. γ. οι όροι της παραχώρησης. δ. οι υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου. ε. οι λόγοι / περιπτώσεις ανάκλησης της παραχώρησης. στ. το ύψος του μισθώματος. ζ. η ημερομηνία καταβολής του μισθώματος. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος όλων των θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, ενώ σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη σύζυγο ή στα ενήλικα τέκνα του εφ΄ όσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στο Δήμο, μέχρι τη λήξη της 10ετίας για την οποία παραχωρήθηκε, οπότε η θέση του περιπτέρου περιέχεται και πάλι στο Δήμο για περαιτέρω παραχώρηση.

Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: α) Αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εάν συντρέχει κάποια από τις αιτίες που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλλει εντός καθοριζόμενης προθεσμίας εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση, στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους, και ιδίως ως προς την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ.9 Ν.1043/1980). Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ΄ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση σύμφωνα με το άρθ.6 του Ν.3648/2008. β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. Ομοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο.

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων

Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι σ΄αυτόν και οι επισκέπτες. Επομένως όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθημερινές και επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ημέρες αργίας σύμφωνα με το Ν.1044/71 άρθ.12 παρ.3 και την παρ.2 του άρθ.46 του Ν.2224/1994. Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό συνεχώς επί 3μηνο ή πάνω από έξι (6) μήνες το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διατάξεις ( εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια ΑΜΕΑ και πολύτεκνους ή δημοπρασία για λοιπούς). Ο δικαιούχος της θέσης περιπτέρου στο οποίο παραχωρείται, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο, η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως απαγορευμένης της ενοικίασης σε τρίτο, μπορεί όμως να τον αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. Η εκμίσθωση του δικαιώματος επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το μισθωτήριο κατατίθεται από τον ενοικιαστή του περιπτέρου στο Δήμο Σουλίου εντός ενός μήνα για την έκδοση της σχετικής πράξης διαπίστωσης μίσθωσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με πράσινο καθώς και του οδοστρώματος (π.χ.ζαρτινιέρες). Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ 52138/03 (Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας Διαφήμισης») Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου

Μεταβατικές διατάξεις

Όσον αφορά το μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού, ήτοι το έτος 2018 η προθεσμία υποβολής της αίτησης δύναται να κατατεθεί έως και τρείς μήνες από την ψήφιση του κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα κουβούκλια υφιστάμενων περιπτέρων διατηρούν τις διαστάσεις τους, αποκλειστικά και μόνον ως προς το κουβούκλιο. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών από την ημερομηνία ψήφισης του κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των περιπτέρων να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θέτει ο συγκεκριμένος κανονισμός Για όσους καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τον οριζόμενο, οφείλουν να προσαρμόσουν την τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων, στα νέα όρια.

Tήρηση και εφαρμογή του κανονισμού

Για τα επόμενα έτη θα ισχύουν όλα τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό άρθρα. Η Οικονομική και η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, διατυπώνουν γνώμη για την καταλληλότητα των παραχωρούμενων χώρων για την εγκατάσταση περιπτέρων και εισηγούνται στα αρμόδια όργανα την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο προστίμων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό , εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας κανονιστικών πράξεων και την έγκρισή του από την αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή.


In this article

Join the Conversation