Το πρακτικό της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο για το σ/ν “Κλεισθένης”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, δήμαρχο κ. Μπραΐμη- Μπότση Σταυρούλα, η οποία εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι: Η...

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, δήμαρχο κ. Μπραΐμη- Μπότση Σταυρούλα, η οποία εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ένα Νομοσχέδιο το οποίο να προωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με σαφή διαχωρισμό και αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων καθώς και τον τρόπο που θα ασκούνται και θα χρηματοδοτούνται , με Δημοκρατικό προγραμματισμό και ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας. Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Επικεντρώνεται στον εκλογικό νόμο με το μοντέλο της απλής αναλογικής χωρίς αυτό να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Παραπέμπει στο μέλλον τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ,καθιστά πιο σφιχτό τον εναγκαλισμό της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία. Η προθεσμία των δύο εβδομάδων είναι ασφυχτική, απαξιωτική και προσβλητική για το θεσμό ,για την κοινωνία και για τη Δημοκρατία καταργώντας στην ουσία και τα όποια θετικά προτείνει. Θέτω υπόψη σας και το σχετικό ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Δημάρχου, είδε το σχετικό ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε , μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 του N. 3852/2010

Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Στην έκδοση ψηφίσματος στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής:

-Δεν συμφωνούμε με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες ης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Δεν δίνει οριστική λύση στα προβλήματα των Τοπικών κοινωνιών και δεν προωθεί πραγματικά την μεταρρύθμιση που έχει σήμερα ανάγκη ο τόπος μας.

-Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο, σε ουσιαστικό διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση από μηδενική βάση και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου ο νέος νόμος να είναι αποτέλεσμα συγκλίσεων και συνθέσεων.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Σακαρέλης Δημήτριος.

In this article

Join the Conversation