Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τις θέσεις ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. Αιτήσεις, δικαιολογητικά και προθεσμίες

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Αρωγή» Δήμου Σουλίου ανακοινώνει, ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ  ««Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018 – 2019». Η πρόσκληση...

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Αρωγή» Δήμου Σουλίου ανακοινώνει, ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ  ««Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018 – 2019».

Η πρόσκληση αφορά τις άνεργες, τις  εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή τις αυτοαπασχολούμενες, ανάδοχες μητέρες που έχουν νήπια για παιδικούς σταθμούς και παιδιά από 5 έως 12 ετών για ΚΔΑΠ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017.
5. ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών .
Αν η ωφελούμενη μητέρα είναι μισθωτή τότε απαιτείται : Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, και αναγγελία πρόσληψης.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του
– Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
– Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ απαιτείται: Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά από τις 09:00 – 14:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου από 18/06/2018 μέχρι 03/07/2018 και ώρα 14:30μμ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.eetaa.gr/).

Καταληκτική ημερομηνία  για την ηλεκτρονική   υποβολή των αιτήσεων η 31/7/2018 και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ,που δίνεται αυτόματα.


In this article

Join the Conversation