Στο “Φιλόδημος”, η πρόταση χρηματοδότησης για την ύδρευση της Παραμυθιάς, συνολικού προϋπολογισμού 2.845.000€

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, η υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στο “Φιλόδημος” για την ύδρευση της Παραμυθιάς, συνολικού προϋπολογισμού 2.845.000 Πιο συγκεκριμένα...

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, η υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στο “Φιλόδημος” για την ύδρευση της Παραμυθιάς, συνολικού προϋπολογισμού 2.845.000

Πιο συγκεκριμένα τα 2.035.000€ αφορούν την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου της ύδρευσης της Παραμυθιάς ενώ οι  810.000€ αφορούν την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς καθώς και την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου

Με τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», προϊόν συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης με υλοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπονται συνολικά 740 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για το 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες των δήμων και των νομικών τους προσώπων»


In this article

Join the Conversation