50.000€ για τον Ι.Ν Παναγίας Πλακωτής

Εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα- από οικονομική άποψη- προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τα...

Εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα- από οικονομική άποψη- προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117, και 95 του Νόμου 4412/2016,  για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ’’ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΣΑΤΑ του Δήμου Σουλίου  Προϋπολογισμού: πενήντα χιλιάδες ευρώ  (50.000,00 €) με Φ.Π.Α 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις  19/07/2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Σουλίου  Νομού Θεσπρωτίας (Κ. Καραμανλή  Παραμυθιά).Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ . Η δαπάνη ανέρχεται σε 39.993,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών :

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και  άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β. εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Μ.Ε.Κ.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αντίστοιχου προϋπολογισμούγ. Αλλοδαποί εργαζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία  πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 807,00 €  και ισχύ τουλάχιστον  έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 19/02/2019).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 13/7/2018  ημέρα Παρασκευή .

Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr.Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟΝ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου [τηλ. 2666360129 και 2666360131].

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κολιούση Χριστίνα.

In this article

Join the Conversation