Σε ποιες δασικές περιοχές της Παραμυθιάς, απαγορευεται η κυκλοφορία λογω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄). 2. Το Γενικό Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ“. 3. Την υπ΄αριθμ. 3791/29-05-2018 έγγραφο...

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄).

2. Το Γενικό Σχέδιο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ“.

3. Την υπ΄αριθμ. 3791/29-05-2018 έγγραφο της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας / διεύθυνση σχεδιασμού και αντιμετώπισης εκτάκτου αναγκών (λήψη μέτρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιών)

4. Την υπ΄αρίθμ. 4475/25-06-2018 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών περί του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

5. Την υπ΄αριθμ. οικ. 98830/28-06-2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

6. Το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

7. Την συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σχέση :α . Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.β . Εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α σε μέσα και προσωπικό.γ . Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της περσινής θερμοπυρικής περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων ως και την κυκλοφορία πεζών κατά το διάστημα από υπογραφής 05-07-2018 μέχρι λήξης της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2018 και από ώρας 21.00 έως 06.00 στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους και περιοχές του Νομού, λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

1. Άλσος Παραμυθιάς

.2. Άλσος περιοχής Αγίου Γεωργίου (πάνω από το γήπεδο)

3. Άλσος περιοχής Μανόπουλου (κάτω από το Κέντρο Υγείας, όπου υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής).

4. Άλση περιοχών Μίχλας, Βασιάνης, Ελαταριάς.5. Άλση περιοχών Αγίας Κυριακής & Πετουσίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

1. Δάσος θέση «Μπιστερέ» Τ.Κ. Αυλοτόπου – δασικές εκτάσεις όρος Γκορίλα & Τ.Κ. Φροσύνης.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων ως και τα οχήματα παροχής βοήθειας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων, όταν εκτελούν υπηρεσία.

Την εφαρμογή της παρούσης αναθέτουμε στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στις Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Δήμων των περιοχών.Δ.

Η παρούσα, με μέριμνα των κ.κ. Δημάρχων να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων, Τ.Κ. Διαμερισμάτων για να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι κ.λ.π των περιοχών.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!