H κανονιστική της εμποροπανήγυρης του Δεκαπενταύγουστου στην Γλυκή. Τα σημαντικότερα σημεια

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, διάρκειας πέντε (5) ημερών θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου (Δ.Ε. Αχέροντα) και στη Τ.Κ. Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου επ’...

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, διάρκειας πέντε (5) ημερών θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου (Δ.Ε. Αχέροντα) και στη Τ.Κ. Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Ο χώρος που θα διατεθεί για την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα είναι στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και στη θέση πλατεία Γλυκής συνολικού εμβαδού 1600 τ. μ. Στον ανωτέρω χώρο θα αναπτυχθούν ογδόντα έξι (86) παραπήγματα, διαστάσεων καθενός μέτρων : 3 Χ 3 (9 τ. μ.), με μία πρόσοψη τριών (3) μέτρων, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Δήμου μας. Στα ανωτέρω παραπήγματα συμπεριλαμβάνονται έξι ( 6 ) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα. Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία.

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Στην εμποροπανήγυρη θα συμμετέχουν πωλητές (πλέον των αδειούχων εμπορίου) που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου αίτηση, συνοδευόμενη από: α) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης κατά περίπτωση β) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. γ) Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα. δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό. Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση -Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, είτε ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courrier. -Η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης. -Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45. Δημόσια κλήρωση θα διενεργηθεί και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής και χρήσης παραπηγμάτων εκδίδονται και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Τα είδη των οποίων επιτρέπεται η πώληση είναι: α) Βιομηχανικά είδη, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, είδη δώρων, εργαλεία, επίσης επιτρέπονται καλλιτεχνήματα – χειροτεχνήματα, είδη παλαιοπωλείου, συλλεκτικά είδη, και βιβλία. β) Είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά φυτά, χώμα, γλάστρες, και βιομηχανικά είδη κηπουρικής. γ) Προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, μέλι. δ) Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Καθορίζει ως τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως ανά παράπηγμα το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για τα έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ για όλα τα υπόλοιπα ογδόντα (80) παραπήγματα. Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία με τέλος χρήσης εβδομήντα (70) ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Κάθε δικαιούχος χώρου οφείλει να καταβάλλει το αναλογούν τέλος πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το οποίο και θα πιστοποιείται με την κατάθεση στο Δήμο του διπλοτύπου της Ταμειακής μας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμετοχής όσων έχουν κληρωθεί ως δικαιούχοι συμμετοχής και έχουν λάβει τη σχετική άδεια από υπαιτιότητα και ευθύνη δική τους τα τυχόν καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται και εκπίπτουν υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης από υπαιτιότητα και ευθύνη του Δήμου τα τυχόν καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στους κληρωθέντες δικαιούχους συμμετέχοντες.

Ο Δήμος μας έχει μετά από αυτά το δικαίωμα κατά την ελεύθερη κρίση του για την εκ νέου διάθεση των χώρων αυτών, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, πρώτα από τους συμμετέχοντες που δεν κληρώθηκαν, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να διασφαλίσει την καλή λειτουργία της εμποροπανηγύρεως.

Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνουν με μέριμνα του Δήμου, με απευθείας ανάθεση ή πρόχειρο διαγωνισμό .Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (παραπήγματα). Όλα τα παραπήγματα θα φιλοξενήσουν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ρούχα, κ.ά. Δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση πάγκων και λοιπών εμπορευμάτων εκτός των παραπηγμάτων και επί των διαδρόμων

Η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των εγκαταστάσεων (παραπήγματα) θα γίνει με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου. Ακόμη, ο Δήμος θα προβεί με δική του δαπάνη στην κατασκευή των αναγκαίων WC ή την τοποθέτηση χημικών WC για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως. Τέλος, ο Δήμος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές αρχές.

Οι ίδιοι οι έμποροι που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο από κοινού θα αναλάβουν κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση των αναγκαίων τηλεφωνικών συσκευών με μετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα τηλεφωνικά τέλη βαρύνουν τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.

Όσοι συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη είναι υπόχρεοι για την καθημερινή καθαριότητα του χώρου με την συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 18.-Η λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα αρχίζει από τις 8 π. μ. και θα σταματά πριν τα μεσάνυχτα. Η ώρα παύσης της θα καθορίζεται από τους εμπόρους από κοινού, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση των επισκεπτών. Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι ώρα 23:00.

Όσοι κάνουν χρήση του χώρου διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως θα παραδώσουν μετά το τέλος αυτής τον χώρο, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση του Δήμου, αφού το καταβληθέν τέλος χρήσης αφορά μόνο το χρονικό διάστημα λειτουργία της εμποροπανήγυρης

Απαγορεύεται αυστηρά ή κατάληψη χώρου πέραν αυτού που ορίζεται παραπάνω. Εις βάρος οποιουδήποτε καταλάβει αυθαίρετα χώρο, θα καταλογίζεται με απόφαση του Δημάρχου τέλος χρήσεως πενταπλάσιο του προσδιοριζόμενου με την παρούσα και θα απομακρύνεται αμέσως.

Κάθε αιτών θα αποδέχεται με την αίτησή του ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, όπως καθορίζονται με την παρούσα. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Δήμο

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές εφόσον περιέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου μας εντός της ημερομηνίας η οποία θα καθορίζεται με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Αιτήσεις που θα περιέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου μας μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Η κλήρωση ,η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί μετά απο ανακοίνωση της υπηρεσίας και θα διενεργηθεί δημόσια (με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή εξουσιοδότηση).

Για την τήρηση όλων των παραπάνω, την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής, αρμόδια θα είναι επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, η οποία θα αποτελείται από Α)Τον εκάστοτε Αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα εμπορίου με αναπληρωτή του τον νόμιμα αναπληρούντα αυτόν. Β)Τον εκάστοτε πρόεδρο της Τοπικής κοινότητας Γλυκής και γ)ένα ( 1 ) Δημοτικό Σύμβουλο, που θα ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδικότερα για το έτος 2018 η επιτροπή θα αποτελείται από τους: 1. Αντιδήμαρχο, κ. Πέτσιο Πέτρο 2.-Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλυκής, κ. Τζίμα Λαμπρινή και 3.- Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Χρήστου Δημήτριο

In this article

Join the Conversation