Σε ερευνητικό πρόγραμμα ελαιολάδου και ελιών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Προυπολογισμού 358.105 ευρώ για την βελτίωση: καλλιέργειας, ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Την έγκριση προγράμματος Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας -Πρέβεζας για τα έτη 2018-2021 υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου.

Το πρόγραμμα αφορά την στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών είναι συνολικού προυπολογισμού 358.105 ευρώ και αφορά μεταξύ άλλων δράσεις για την βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας του ελαιολάδου, την βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργειών την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικοτερα παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – Ένωση Αγροτών, αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού. Ο Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του ο Α.Σ. έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!