4 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Για την πραγματοποίηση επειγουσών σωστικών ανασκαφικών ερευνών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 21.12.2018

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την πραγματοποίηση επειγουσών σωστικών ανασκαφικών ερευνών στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 21.12.2018:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

3 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 – 461 00 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας υπόψιν κας Γεωργίας Βασιλείου (τηλ.: 26650.29177/8), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27.08.2018 έως 31.08.2018).

Κατεβάστε την προκύρηξη

In this article

Join the Conversation